neiye11

Öz-özüňi düzýän birleşmeler

Öz-özüňi düzýän birleşmeler

Öz-özüňi düzýän birleşmeler

Öz-özüňi düzýän birleşmeler, pollary tekizlemek birleşmesi diýlip hem atlandyrylýar, ýokary akym aýratynlyklaryna eýe bolan polimer üýtgedilen sementdir, tekiz we tekiz ýer döretmek üçin pol örtükleriniň köpüsini taýýarlamakda ulanylýar.

Düzelýän birleşme beton, gyrgyç, bar bolan plitkalar we agaç pollar ýaly dürli substratlarda ulanylyp bilner.

Poluň çümýän ýa-da doldurylmaly ýerlerinde ulanmak üçin amatly.

Öz-özüňi düzýän birleşmäniň tebigaty sebäpli aşa köp mukdarda suw gerek däl.

Öz-özüňi düzýän birleşmäni näçe galyňlykda goýup bilersiňiz?

Köp derejeli birleşmeler üçin maslahat berilýän iň pes galyňlyk bary-ýogy 2 ýa-da 3 millimetr (käbirleri azyndan 5mm talap edýär).Bellenen minimaldan bir millimetrdenem az ähmiýetli bolup görünmese-de, problema döredip biler.

Özüňi düzmek birleşmesini haçan ulanmaly

1. Bar bolan halylary, plitkalary ýa-da beýleki pollary aýyryň.

2. Haly lentasyny, haly tutawajyny, kafel ýelimini ýa-da dyrnagyny gowy aýyryň.

3. Poluň köp ýerinde mermer ýa-da golf topuny taşlaň we poluň iň pes ýerdedigini suratlandyrmak üçin haýsy tarapa aýlanýandygyny görüň.

Öz-özüňi düzmek birleşmesiniň guramagy üçin näçe wagt gerek?

Bu gezek barlamagyň iň aňsat usuly, öz-özüni düzýän birleşmä ýoldaş gurnama görkezmelerine seretmekdir.Ortaça, birleşmäniň bejerilmegi üçin bir sagatdan alty sagada çenli islendik ýerde garaşmaly bolmagyňyz mümkin.Flatasama we berk bolmagy üçin doly guratmak üçin ýeterlik wagt bermeli.

Öz-özüňi tekizlemek birleşmeleri çydamlymy?

Öz-özüňi düzýän birleşmeler, soňky ýyllarda meşhur bolan çydamly, guýlan beton ýaly madda.Kafel we winil pollara taýýarlyk görmek üçin köplenç örtük hökmünde ulanylýar, material jaý eýeleri üçin býudjetden tygşytly çözgüt.

Anksin sellýuloza efiriniň gaty pes ýapyşykly önümleri, öz-özüni düzmek häsiýetleriniň durmuşa geçirilmegi.

· Garynjanyň çözülmeginiň we ganamagynyň öňüni alyň

· Suw saklaýyş häsiýetini gowulandyrmak

· Howanyň gysylmagyny azaltmak

· Acksaryklardan gaça duruň

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX400 Şu ýere basyň
MHEC ME400 Şu ýere basyň