neiye11

Lateks boýagy

Lateks boýagy

Lateks boýagy

Lateks boýagy suwa esaslanýan boýagdyr.Akril reňk ýaly, akril reňkden ýasalýar.Akril görnüşinden tapawutlylykda, has uly ýerleri boýanyňyzda lateks boýagyny ulanmak maslahat berilýär.

Has haýal guradýandygy üçin däl-de, adatça has köp mukdarda satyn alnandygy üçin.

Lateks boýagy bilen işlemek has aňsat we has çalt guraýar, ýöne ýag esasly boýag ýaly çydamly däl.Lateks diwarlar we potoloklar ýaly umumy surat taslamalary üçin amatly.

Lateks boýaglary indi suwda ereýän esas bilen ýasalýar we winil we akril bilen gurulýar.

Netijede, suw we ýumşak sabyn bilen gaty aňsat arassalanýarlar.Lateks boýaglary daşarky boýag işleri üçin iň gowusydyr, sebäbi gaty berkdir.

Gidroksietil sellýulozanyň lateks boýaglarynda ulanylmagy

Boýag goşundylarynyň goşulmagy köplenç mukdarda bolýar, ýöne lateks boýagynyň işleýşine möhüm we täsirli üýtgeşmeler girizýär.HEC-iň ägirt uly funksiýalaryny we surat çekmekdäki ähmiýetini kesgitläp bileris.Gidroksietil sellýuloza (HEC) lateks boýaglaryny öndürmekde belli bir maksatlara eýe, ony beýleki şuňa meňzeş goşundylardan tapawutlandyrýar.

Lateks boýag öndürijileri üçin Gidroksietil sellýulozasyny (HEC) ulanmak, boýamak üçin birnäçe maksatlara ýetmäge mümkinçilik berýär.Lateks boýaglarynda HEC-iň esasy wezipesi, degişli galyňlaşdyrma effektine ýol bermekdir.Şeýle hem boýagyň reňkine goşant goşýar, HEC goşundylary lateks boýaglaryna goşmaça reňk wariantlaryny hödürleýär we öndürijilere müşderileriň islegi esasynda reňkleri üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

HEC-iň lateks boýaglaryny öndürmekde ulanylmagy, boýagyň ion däl häsiýetlerini gowulandyrmak bilen PH bahasyny ýokarlandyrýar.Bu dürli formulalara eýe bolan lateks boýaglarynyň durnukly we güýçli üýtgemelerini öndürmäge mümkinçilik berýär.Gidroksietil sellýulozanyň çalt we täsirli ereýän emlägini üpjün etmek.Lateks boýaglary, gidroksietil sellýuloza (HEC) goşulmagy bilen çalt eräp biler we bu surat çekiş tizligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Scokary göwrümlilik HEC-iň başga bir wezipesi.

Anksin sellýuloza efir önümleri lateks boýagynda aşakdaky häsiýetler bilen gowulaşyp biler:

· Ajaýyp iş ukyplylygy we ýaýramaga garşylyk.

· Suwy gowy saklamak, gizlemek güýji we örtük materialynyň film emele gelmegi güýçlendirilýär.

· Gowy galyňlaşdyrma effekti, ajaýyp örtük öndürijiligini üpjün edýär we örtügiň gabyň garşylygyny ýokarlandyrýar.

· Polimer emulsiýalary, dürli goşundylar, pigmentler we doldurgyçlar we ş.m.

· Gowy reologiki aýratynlyklar, dispersiýa we çözüliş.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HEC HR30000 Şu ýere basyň
HEC HR60000 Şu ýere basyň
HEC HR100000 Şu ýere basyň