neiye11

Daşarky izolýasiýa tamamlaýyş ulgamy (EIFS)

Daşarky izolýasiýa tamamlaýyş ulgamy (EIFS)

Daşarky izolýasiýa tamamlaýyş ulgamy (EIFS)

Daşky izolýasiýa gutarnykly ulgamy (EIFS), EWI (Daşky diwar izolýasiýa ulgamlary) ýa-da daşarky ýylylyk izolýasiýa kompozit ulgamlary (ETICS) diýlip hem bilinýän daşky diwar örtügi bolup, diwaryň daşky böleginde gips örtügi bilen berk izolýasiýa tagtalaryny ulanýar. deri.

EIFS iki esasy görnüşde bar: päsgelçilik diwar ulgamy ýa-da diwar drena system ulgamy.Barýer EIFS diwar ulgamlary, suwuň aralaşmagyna garşy durmak üçin esasan daşky deriniň esasy palto bölegine bil baglaýar.

Şonuň üçin daşarky diwaryň beýleki bölekleriniň hemmesi päsgelçilik görnüşli ulgamlar bolmaly ýa-da suwuň EIFS-iň aňyrsyna we aşaky diwarlara ýa-da interýerlere geçmeginiň öňüni almak üçin dogry möhürlenmeli we ýalpyldawuk bolmaly.Diwar drena E EIFS ulgamlary boşluk diwarlaryna meňzeýär;ikinji derejeli zeýkeş tekizligi hökmünde hereket edýän izolýasiýanyň aňyrsynda howa päsgelçiliginiň üstünde oturdyldy.Howanyň päsgelçiligi suwuň aşaky diwarlara ýa-da interýerlere geçmeginiň öňüni almak üçin daşky diwaryň beýleki bölekleri bilen dogry çişirilmelidir we utgaşdyrylmalydyr.

EIFS izolýasiýasy näme?

Izolýasiýa, adatça, ekstrudirlenen giňeldilen polistiroldan (XPS) ybarat bolup, örtük we diwar gurluşyna mehaniki taýdan berkidilýär.EIFS iki esasy görnüşde bar: päsgelçilik diwar ulgamy ýa-da diwar drena system ulgamy.

EIFS ýuwmaga basyş edip bilersiňizmi?

EIFS-i arassalamak ökde hünärmen tarapyndan edilmelidir.EIFS-i arassalamagyň iň oňat usuly, pes suw basyşy we abraziw däl arassalaýjylar bilen bilelikde ýokary suw mukdaryny ulanmakdyr.Pellehana hemişelik zeper ýetirjek kaustiki himiki serişdeleri ýa-da abraziw arassalaýyş usullaryny ulanmaň.

Anksin sellýuloza efir önümleri ýelimlenýän minomlar we EIFS-de oturdylan minomlar üçin giňden ulanylyp bilner.Howa degişli yzygiderliligi döredip biler, egilmez, ulanylýan molga ýapyşmaz, iş wagtynda ýeňil we rahat işlemegi duýup biler, bökdençlik bilen ýuwmak aňsat we taýýar nagyşlary saklap biler.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000 Şu ýere basyň