neiye11

Gips gipsleri

Gips gipsleri

Gips gipsleri

Gips esasly gips, adatça baglaýjy hökmünde gips saklaýan öňünden garylan gury minom diýilýär.

Gips gips iş ýerindäki suw bilen garylýar we dürli içki diwarlarda - kerpiç, beton, ALC blok we ş.m. ulanylýar.

Programmanyň üç esasy usuly bar: Gips Finishing Gips, Gips El Gips (GHP) we Gips Machine Gips (GMP).sellýuloza efir, gips plastmasynyň her ulanylyşynda optimal işlemek üçin möhüm goşundy

● Gips maşyn gips

Gips maşyn gips uly diwarlarda işlän mahaly ulanylýar.

Gatlagyň galyňlygy adatça 1 to2 sm.Gips maşynlaryny ulanmak bilen, GMP iş wagtyny we çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär.

GMP esasan Günbatar Europeewropada meşhur.Soňky döwürde gips maşyn gipsleri üçin ýeňil minomýot ulanmak amatly iş ýagdaýy we ýylylyk izolýasiýa täsiri sebäpli has meşhur bolýar.

sellýuloza efir bu programmada möhümdir, sebäbi geçirijilik ukyby, işleýşi, sag garşylygy, suwuň saklanmagy we ş.m. ýaly özboluşly aýratynlyklary üpjün edýär.

Gips gips gips

Gips el gips binanyň içinde işlemek üçin ulanylýar.

Işçi güýjüniň giňden ulanylmagy sebäpli kiçi we näzik gurluşyk meýdançalary üçin amatly programma.Bu ulanylýan gatlagyň galyňlygy, adatça GMP-e meňzeş 1 to2 sm.

sellýuloza efir gips bilen diwaryň arasynda has berk ýelme güýjüni üpjün etmek bilen oňat işlemegi üpjün edýär.

● Gips gutarýan gips

Gips gutarýan gips ýa-da gips inçe gatlak gips, diwara gowy tekizlemek we has ýumşak ýer bermek üçin ulanylýar.

Gatlagyň galyňlygy adatça 2-5 mm.

Bu programmada sellýuloza efiriniň işleýşini, ýelme güýjüni we suwuň saklanmagyny ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar.

Gips doldurgyjy / Bilelikdäki doldurgyç

Gips doldurgyjy ýa-da bilelikdäki doldurgyç, diwar tagtalarynyň arasyndaky bogunlary doldurmak üçin ulanylýan gury garyndy.

Gips doldurgyjy, baglaýjy, käbir doldurgyçlar we goşundylar hökmünde gemhidrat gipsden durýar.

Bu programmada sellýuloza efir güýçli lenta ýelme güýji, aňsat işlemek we ýokary suw saklamak we ş.m. üpjün edýär.

Gips ýelimi

Gips ýelimi, gips gips tagtasyny we kornişini dik diwar bilen dikligine birikdirmek üçin ulanylýar.Gips ýelimi gips bloklaryny ýa-da paneli goýmakda we bloklaryň arasyndaky boşluklary doldurmakda hem ulanylýar.

Inçe gemigidrat gips esasy çig mal bolany üçin, gips ýelimi güýçli ýelmeşmek bilen çydamly we güýçli bogunlary emele getirýär.

Gips ýelimindäki sellýuloza efiriniň esasy wezipesi, material bölünmeginiň öňüni almak we ýelmeşmegi we baglanyşygy gowulandyrmakdyr.Şeýle hem sellýuloza efir, anti-lumping meselesinde kömek edýär ..

Anksin sellýuloza efir önümleri HPMC / MHEC kafel çukuryndaky aşakdaky häsiýetler bilen gowulaşyp biler:

· Suitableerlikli yzygiderliligi, ajaýyp işlemegi we oňat plastikligi üpjün ediň

· Howanyň dogry açyk wagtyny üpjün ediň

· Howanyň birleşmegini we esasy materiallara ýelmeşmegini gowulandyrmak

· Saglyga garşylygy we suwuň saklanmagyny gowulandyrmak

Bahany maslahat beriň: TDS talap
MHEC ME60000 Şu ýere basyň
MHEC ME100000 Şu ýere basyň
MHEC ME200000 Şu ýere basyň