neiye11

Poliwinil hlorid (PVC)

Poliwinil hlorid (PVC)

Poliwinil hlorid (PVC)

Poliwinil hlorid (PVC), gurluşyk we gurluşyk pudagynda gapy we penjire profillerini, turbalary (agyz we hapa suwlar), sim we kabel izolýasiýasyny, lukmançylyk enjamlaryny we ş.m. öndürmek üçin giňden ulanylýan tygşytly we köpugurly termoplastiki polimerdir.

Polietilen we polipropilenden soň göwrümi boýunça dünýäde üçünji uly termoplastiki materialdyr.

PVC, gurluşyk, ulag, gaplamak, elektrik / elektron we saglygy goraýyş goşundylarynda giňden ulanylmagy goşmak bilen, senagat, tehniki we gündelik goşundylaryň giň toplumynda giňden ulanylýar.

Winil hloridiň asma polimerizasiýasynda dargadylan ulgam önüme, PVX rezine we gaýtadan işlemegiň we önümleriň hiline gönüden-göni täsir edýär.Gidroksipropil MetilCelluloza, reziniň ýylylyk durnuklylygyny ýokarlandyrmaga we bölejikleriň ululygynyň paýlanyşyna gözegçilik etmäge kömek edýär (başgaça aýdylanda PVC dykyzlygyny sazlaň) we mukdary PVX önümçiliginiň 0.025% -0.03% -ini tutýar.Qualityokary hilli Gidroksipropil MetilCellulozadan öndürilen PVC rezin diňe bir öndürijilik liniýasyny halkara ülňüleri bilen üpjün edip bilmän, eýsem gowy görünýän fiziki häsiýetlere, ajaýyp bölejik häsiýetlerine we ajaýyp ereýän reologiki hereketlere hem eýe bolup biler.

PVC gaty berk we uzak dowamly material bolup, dürli programmalarda ulanylyp bilner, ýa-da gaty ýa-da çeýe, ak ýa-da gara we arasynda dürli reňkler.

Poliwinil hlorid (PVC), poliwiniliden hlorid we beýleki kopolimerler ýaly sintetiki rezinler öndürilende, asma polimerizasiýa iň köp ulanylýar we suwda saklanýan üýtgeýän gidrofob monomerler bolmaly.Suwda erän polimerler hökmünde Gidroksipropil MetilCelluloza önümi ajaýyp ýerüsti işjeňlige we goraýjy kolloid serişdeleri hökmünde işleýär.Gidroksipropil MetilCelluloza polimer bölejikleriniň öndürilmeginiň we aglomerasiýasynyň öňüni alyp biler.Mundan başga-da, Gidroksipropil MetilCelluloza suwda erän polimer bolsa-da, gidrofob monomerlerde birneme eräp bilýär we polimer bölejikleriniň öndürilmegi üçin monomer gözenegini ýokarlandyryp biler.

Anxin HPMC önümleri PVC-de aşakdaky häsiýetler bilen gowulaşyp biler:

· Iň köp ulanylýan asma serişdeleri.

· Bölejikleriň ululygyna we olaryň paýlanyşyna gözegçilik edýär

· Gözenege täsir edýär

· PVX-iň esasy agramyny kesgitleýär.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 60AX50 Şu ýere basyň
HPMC 65AX50 Şu ýere basyň
HPMC 75AX100 Şu ýere basyň