neiye11

Çap etmek

Çap etmek

Çap etmek

Etil sellýuloza, magnitli syýa, agyrlyk güýji we flexografiki çap ediş nokatlary ýaly galyňlaşdyryjy we saklaýjy serişde hökmünde ulanylyp bilner.

Pes temperaturada giň gerimli çözülişi we çeýeligi bilen özboluşly önüm hökmünde Etil Sellýuloza, beýleki amaly goşundylardan başga-da, elektronikada ýygy-ýygydan ulanylýar.

Solutionokary çözgüdiň aýdyňlygyny, gowy ýylylyk durnuklylygyny, hatda ýadawlygyny üpjün edýär we dargamak temperaturasy gaty pes.

Etil Sellýuloza agyrlyk güýjüni çap etmek üçin esasy baglaýjy, şeýle hem flexografiki we ekran çaphanalarynda galyňlaşdyryjy baglaýjydyr.

Bu programmalarda etil sellýuloza polimerleri çişlige garşylygy, ýelmeşmegi, çalt çözüjiniň çykarylmagyny, filmiň emele gelmegini we ajaýyp reologiýa gözegçiligini üpjün edýär.

Goýmalar

Etil sellýuloza köp wezipeli rezin.Aşakda jikme-jik görkezilişi ýaly baglaýjy, galyňlaşdyryjy, reologiýa üýtgediji, öňki film we suw päsgelçiligi hökmünde işleýär:

Çap ediş kagyzlary: Etil sellýuloza agyrlyk, flexografiki we ekran çap ediş zolaklary ýaly çözüji esasly syýa ulgamlarynda ulanylýar.Organosolubel we plastifikatorlar we polimerler bilen ýokary derejede gabat gelýär.Highokary güýç we garşylyk filmleriniň emele gelmegine kömek edýän gowulaşan reologiýa we baglanyşyk häsiýetleri bilen üpjün edýär.

Heselimleýjiler: Etil sellýuloza ajaýyp termoplastikasy we ýaşyl güýji üçin gyzgyn eritmelerde we beýleki çözüji esasly ýelimlerde giňden ulanylýar.Gyzgyn polimerlerde, plastifikatorlarda we ýaglarda ereýär.

Örtükler: Etil Sellýuloza boýaglara we örtüklere gidroizolýasiýa, berklik, çeýeligi we ýokary ýalpyldawuklygy üpjün edýär.Şeýle hem azyk önümleriniň kagyzlarynda, floresan yşyklandyryşda, üçekde, emallarda, laklarda, laklarda we deňiz örtüklerinde käbir ýörite örtüklerde ulanylyp bilner.

Keramika: Etil sellýuloza köp gatly keramiki kondensatorlar (MLCC) ýaly elektroniki programmalar üçin öndürilen keramikada ýokary derejede ulanylýar.Baglaýjy we reologiýa üýtgediji hökmünde işleýär.Şeýle hem ýaşyl güýç berýär we galyndysyz ýanýar.

Beýleki goýmalar: Etil sellýulozanyň ulanylyşy arassalaýjylar, çeýe gaplamalar, çalgy ýaglary we beýleki çözüji esasly ulgamlar ýaly beýleki programmalara degişlidir.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
EC N4 Şu ýere basyň
EC N7 Şu ýere basyň
EC N20 Şu ýere basyň
EC N100 Şu ýere basyň
EC N200 Şu ýere basyň