neiye11

önüm

HEC gidroksietil sellýuloza üpjün edijileri

Gysga düşündiriş:

CAS NOOK.: 9004-62-0

Gidroksietil sellýuloza (HEC), yssy we sowuk suwda ereýän, eremedik sellýuloza efiridir.Gidroksietil Sellýuloza, ak erişli granul tozy bolup, aşgar sellýuloza we etilen oksidi efirlemek arkaly bejerilýär, Gidroksietil Sellýuloza boýag we örtük, nebit burawlamak, farma, iýmit, dokma, kagyz ýasamak, PVX we beýleki programmalarda giňden ulanylýar. meýdanlary.Gowy galyňlaşdyrma, togtatmak, dargatmak, emulsiýa etmek, film döretmek, suw goraýjy we goraýjy kolloid aýratynlyklaryny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidroksietil sellýuloza (HEC) sowuk we gyzgyn suwda erän, nonion däl sellýuloza önümidir.Dürli ýapyşykly çözgütleri öndürmek üçin ulanylýar.

 

1.Hemiki spesifikasiýa

Daş görnüşi Ak-ak poroşok
Bölejikleriň ululygy 98% 100 meshden geçýär
Derejäniň ornuny tutýan (MS) 1.8 ~ 2.5
Ot almagyň galyndysy (%) ≤5.0
pH bahasy 5.0 ~ 8.0
Çyglylyk (%) ≤5.0

2. Bahalar

Haryt derejesi Iscapyşmazlyk (NDJ, 2%) Iscapyşmazlyk (Brukfild, 1%) Tehniki maglumatlar sahypasy
HEC HR300 240-360 240-360 Göçürip al
HEC HR6000 4800-7200 4800-7200 Göçürip al
HEC HR30000 24000-36000 1500-2500 Göçürip al
HEC HR60000 48000-72000 2400-3600 Göçürip al
HEC HR100000 80000-120000 4000-6000 Göçürip al
HEC HR150000 120000-180000 6000-7000 Göçürip al

3.Gidroksietil sellýuloza (HEC) goýmalary:

Suw esasly boýagda jelleri dargatmak we goramak, aglomerat ulgamynyň reaksiýa durnuklylygyny ýokarlandyrmak, pigmentleriň we doldurgyçlaryň birmeňzeş paýlanmagyny üpjün etmek, galyňlaşmagyň täsiri, suwuklygy ýokarlandyrmak ýaly rol oýnaýar.

Nebit burawlamakda, stabilizator we galyňlaşdyryjy serişde, guýyny burawlamak, ýaglamak we berkitmek üçin çalgy serişdesi hökmünde ulanylýar.

Gurluşykda, HEC suwuklygy we işleýşini gowulandyrmak, başlangyç jelleşiş güýjüni ýokarlandyrmak we ýarylmazlyk üçin galyňlaşdyryjy we birleşdiriji serişde hökmünde ulanylyp bilner.

Gips çotgasynda we utgaşdyrylanda, suw saklaýyş we sazlaşyk güýjüni ýokarlandyryp biler.

Diş pastasy ýaly gündelik ulanylýan himiki maddalarda oňat fiziki we himiki häsiýet berýär, görnüşi gowy, uzak wagtlap saklanýar, gaty gurak we siňdirilýär.

Kosmetiki meýdanda, ýag çalmagy we tekizligi goşup, material dykyzlygyny ýokarlandyryp biler.

Mundan başga-da, syýa, dokma boýag we çap etmek, kagyz ýasamak, derman önümleri, azyk, oba hojalygy we ş.m.

4.Hidroksietil sellýuloza (HEC) Usuly ulanmak:

Birinji usul: Göni goýuň

1. Garyjy bilen üpjün edilen çelege arassa suw guýuň.

2. Ilki bilen ýuwaş-ýuwaşdan garyşdyryň, HEC-ni eritmä deň derejede ýaýlaň.

3. EChli HEC granulalary doly ölýänçä garmaly.

4. Ilki bilen çişmä garşy serişdäni goýuň, soňra pigment, disperser we ş.m. ýaly goşundylary goşuň.

5. EChli ECHK we goşundylar doly erýänçä (erginiň ýapyşyklygy görnetin ýokarlanýar) garyşdyryň, soňra reaksiýa bermek üçin beýleki maddalary goýuň.

Ikinji usul: Ulanyş üçin ene likýoryny taýýarlaň

Ilki bilen galyň ene içgisini taýýarlaň, soňra önüme salyň. Usulyň artykmaçlygy çeýeligi, içgini göni önüme goýup biler. Ulanyş tertibi we usuly (Ⅰ) usulynda 1-4 bilen deňdir, boluň ýelmeşýän we galyň erginde doly erýänçä garyşdyryň we çyglylyga garşy serişdäni mümkin boldugyça ir ene içgisine goýuň.

Üçünji usul: Ulanmak üçin ýangyç ýaly material taýýarlaň

Organiki erginler HEC üçin ergin däl bolany üçin, ýangyç ýaly material taýýarlamak üçin ulanylyp bilner. Iň köp ulanylýanlary etilen glikol, propilen glikol we film emele getiriji serişde (geksametilen-glikol, dietil glikol butil asetat we ş.m.) Buzly suw, organiki erginler bilen bilelikde ýangyç ýaly materiallara taýýarlanyp bilner.

Gruel ýaly material önüme goýlup bilner, sebäbi ýangyç ýaly materialdaky HEC doly siňdirilip, çişip, önümde goýlup, derrew ereýär we galyňlaşmagyna kömek edýär, ýöne düýbünden ýok bolýança garyşmagy dowam etdiriň.

Adatça ýangyja meňzeş material, 5-30 minutdan soň HEC gidroliz edýär we ep-esli çişýärkä, organiki erginli ýa-da buzly suwy HEC bilen 6: 1 nisbatda garyşdyrmak arkaly alynýar. Bu usul tomusda yssy howa sebäpli kabul edilmeýär.

5. Boýag pudagy üçin ýüz tutma gollanmasy

Thickokary galyň täsirler

Gidroksietiý sellýuloza lateks reňklerini, esasanam ýokary PVA boýaglaryny ajaýyp örtük öndürijiligi bilen üpjün edýär.Boýag galyň pasta bolanda, flokulýasiýa bolmaz.

Gidroksietiý sellýulozanyň has galyňlaşdyryjy täsiri bar, şonuň üçin dozany azaldyp, formulanyň çykdajylylygyny ýokarlandyryp we boýaglaryň ýuwulmagyna garşylygy ýokarlandyryp biler.

Ajaýyp reologiki aýratynlyklar

Gidroksietiý sellýulozanyň suwly ergini Nýuton däl ulgamdyr we erginiň häsiýetlerine tikotropiýa diýilýär.

Stasionar ýagdaýda, önüm doly dargandan soň, örtük ulgamy iň gowy galyňlaşma ýagdaýyny we açylýan ýagdaýyny saklap biler.

Zyňylýan ýagdaýynda ulgam ortaça ýapyşyklylygy saklap biler, ajaýyp suwuklygy bolan önümleri öndürip biler we ýaýramaz.

Çotga we rolikli örtük wagtynda önüm substrata ýaýramak aňsat, gurluşyk üçin şeýle amatly we şol bir wagtyň özünde oňat ýaýramaga garşylygy bar.

Ahyrynda boýag örtügi gutarandan soň ulgamyň ýapyşyklygy derrew dikeldiler we boýag derrew sarkma häsiýetini döreder.

Dispersiýa we çözüliş

Gidroksietiý sellýuloza gijikdirilen eritme bilen bejerilýär we gury poroşok goşulan ýagdaýynda, tort bişirilmeginiň öňüni alyp biler we HEC poroşokynyň ýeterlik ýaýramagyndan soň gidrasiýa başlanjakdygyna göz ýetirip biler.

Gidroksietiý sellýuloza dogry ýerüsti bejergiden soň önümiň eriş tizligini we ýapyşyklylygyny ýokarlandyryp biler.

Saklamak durnuklylygy

Gidroksietiý sellýuloza oňat çyglylyga çydamly, boýaglar üçin ýeterlik wagt saklaýar we pigmentleriň we doldurgyçlaryň çözülmeginiň öňüni alýar.

8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler