neiye11

önüm

CMC Karboksimetil sellýuloza

Gysga düşündiriş:

CAS: 9004-32-4

Karboksimetil sellýuloza (CMC) dünýädäki iň köp polimerden - pagta sellýulozasyndan alnan anion suwda ereýän polimerdir. Sellýuloza sakgyjy hem diýilýär, natriý duzy bolsa sellýuloza önümidir.Polimer zynjyry boýunça baglanan karboksimetil toparlary (-CH2-COOH) sellýulozany suwda ereýär.Eredilende suwly erginleriň, süspansiýalaryň we emulsiýalaryň ýapyşygyny ýokarlandyrýar we has ýokary konsentrasiýada pseudo-plastisit ýa-da dikotropiýa üpjün edýär.Tebigy polielektrolit hökmünde CMC bitarap bölejiklere ýerüsti zarýad berýär we suw kolloidleriniň we jelleriniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak ýa-da aglomerasiýa itergi bermek üçin ulanylyp bilner.Iýmitde, şahsy ideg önümlerinde, senagat boýaglarynda, keramika, nebit burawlamak, gurluşyk materiallary we ş.m. giňden ulanylýan galyňlaşdyrmak, suw saklamak, film döretmek, reologiýa we çalgy ýaly gowy häsiýetleri üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Karboksimetil sellýuloza (CMC), sellýulozadan alnan anion suwda erän polimerdir.Ajaýyp galyňlaşdyrma, siňdiriş we suw saklamak aýratynlyklaryna eýedir we iýmit we iýmit goşundylary, kosmetika, galyňlaşdyryjy we baglaýjy serişdeler, baglaýjylar, suw sorujy materiallar we suw saklaýjy serişdeleri öz içine alýan köp sanly programmada ulanylýar.Material tebigy sellýulozadan alnandygy sebäpli, kem-kemden biodegrasiýa derejesini görkezýär we ulanylandan soň ýakylyp, ekologiýa taýdan arassa material bolýar.

Himiki spesifikasiýa

Daş görnüşi Ak-ak poroşok
Bölejikleriň ululygy 95% 80 meshden geçýär
Çalyşmak derejesi 0.7-1.5
PH bahasy 6.0 ~ 8.5
Arassalygy (%) 92min, 97min, 99.5min

Önüm bahalary

Arza Adaty synp Iscapyşmazlyk (Brukfild, LV, 2% Solu) Iscapyşmazlyk (Brukfild LV, mPa.s, 1% Solu) Çalyşmak derejesi Arassalyk
Boýag CMC FP5000 5000-6000 0.75-0.90 97% min
CMC FP6000 6000-7000 0.75-0.90 97% min
CMC FP7000 7000-7500 0.75-0.90 97% min
Farma we iýmit CMC FM1000 500-1500 0.75-0.90 99.5% min
CMC FM2000 1500-2500 0.75-0.90 99.5% min
CMC FG3000 2500-3500 0.75-0.90 99.5% min
CMC FG4000 3500-4500 0.75-0.90 99.5% min
CMC FG5000 4500-5500 0.75-0.90 99.5% min
CMC FG6000 5500-6500 0.75-0.90 99.5% min
CMC FG7000 6500-7500 0.75-0.90 99.5% min
Dhemişelik CMC FD7 6-50 0.45-0.55 55% min
Diş pastasy CMC TP1000 1000-2000 0.95min 99.5% min
Keramika CMC FC1200 1200-1300 0.8-1.0 92% min
Oil meýdançasy CMC LV 70max 0.9min
CMC HV 2000max 0.9min

Karboksimetil sellýulozanyň çözgüdi (CMC)

Karboksimetil sellýuloza (CMC) tebigy gidrofil madda bolup, natriý karboksimetil sellýuloza bölejikleri suwda dargasa, derrew çişip, soň erär.
1. Garyşmak şertinde natriý cmc goşmak ýuwaş-ýuwaşdan dargamagy çaltlaşdyrýar.
2. heatingyladyş şertinde natriý cmc-i dargadyp, eremegiň tizligini ýokarlandyryp biler, ýöne ýyladyş temperaturasy gaty ýokary bolup bilmez we 50-60 ° C-e laýykdyr.
3. Beýleki materiallar bilen garyşmak arkaly ulanylsa, ilki gaty jisimleri garyşdyryň, soňra eremeli we bu usul bilen eremegiň tizligi hem güýçlendirilip bilner.
Natriý cmc bilen eremeýän, ýöne etanol we gliserin ýaly suwda ereýän organiki erginleri goşuň, soň bolsa erär, şonuň üçin çözgüdiň tizligi gaty çalt bolup biler.

Karboksimetil-sellýuloza (CMC) çözülişi 1 Karboksimetil-sellýuloza (CMC) 2

Bukja: Içinde 25 halta kagyz halta.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň