neiye11

Diwar Putty

Diwar Putty

Diwar Putty

Diwar çüýşesi, esasan, ak sement esasly inçe poroşok bolup, tekiz garyndyda emele gelýär we reňklemezden öň diwarlara ulanylýar.

Diwara ulanylýan ergin döretmek üçin suw we beýleki goşundylar bilen garylan ak sementden ýasalan ajaýyp poroşok.

Çözgüdi dogry ulansaňyz, boýagyňyz üçin deň esas döretmek üçin diwardaky çatryklary, kemçilikleri we boşluklary doldurýar.

“Wall Putty” kämillik bilen ulanylanda, diwar boýagynyň gutarnyklylygyny we gözelligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Şeýlelik bilen, ikinji gezek seretmäge mynasyp diwar bezegi bilen tomaşaçylary haýran galdyrmak üçin dogry diwar çukurlaryny we boýaglaryny saýlaň.

Wall putty-nyň peýdalary näme?

· Diwaryň dartyş güýjüni ýokarlandyrýar.

· Diwar çukury diwar boýagynyň ömrüni artdyrýar.

· Çyglylyga çydamly.

· Diwar çukury has ýumşak görnüşi üpjün edýär.

· Diwar çüýleri çişmeýär ýa-da aňsat zaýalanmaýar.

Diwar çüýşesinden öň primer zerurmy?

Diwar çüýşesini ulananyňyzdan soň primer talap edilmeýär.Primer, boýagyň dogry ýapyşmagy üçin durnukly binýady üpjün etmek üçin ulanylýar.Diwar çukury bolan ýüz eýýäm surat çekmek üçin amatly ýer berýär we şonuň üçin surat çekmezden ozal asma bilen örtülmeli däl.

Wall putty näçe wagt dowam eder?

Adatça, boýag çüýşäniň saklanyş möhleti 6-12 aý.Şonuň üçin önümi satyn almazdan ozal öndürilen senesini ýa-da gutarýan senesini barlamak maslahat berilýär.Saklamak şertleri - Diwarlar üçin iň oňat zat hökmünde önümiň salkyn we gurak ýagdaýda saklanmagy möhümdir.

Anksin sellýuloza efir önümleri diwar çüýşesinde aşakdaky artykmaçlyklar bilen gowulaşyp biler:

· Tohumly suwuň saklanmagyny gowulandyrmak

· Açyk howada işlemegiň dowamlylygyny ýokarlandyrmak we işlemäge laýyklygyny ýokarlandyrmak.

· Suw geçirmeýän we poroşokyň geçirijiligini gowulandyrmak.

· Poroşokyň ýelmeşmegini we mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrmak.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000 Şu ýere basyň