neiye11

Palta

Palta

Palta

Skim Coat, diwary tekizlemek ýa-da zeper ýeten guradyjy enjamy bejermek üçin ulanylýan dokma usulydyr.

Ujypsyz çatryklary bejermek, bogun doldurmak ýa-da bar bolan tekiz ýeri tekizlemek üçin çalt, uzak möhletli çözgüt. Skim örtügi, 5-nji derejeli guradyş işini tamamlamagyň ýeke-täk usulydyr, bu surat we bezeg ýaly birnäçe söwda birleşigi. Amerikanyň potratçylary, ýagty ýa-da möhüm yşyklandyryş ugurlaryny maslahat berýärler.

0,5 - 2 mm aralygynda aňsat ulanylmagy üçin çäge ýok, öňünden garylan sementli palto.Gowy baglanyşyk bermek we ahyrky ýüz üçin çäge kagyzy bilen ýalpyldawuk ýa-da boýag bilen bezelip bilner.Içerki we daşarky amaly üçin amatly.

Palta palto bilen gipsiň arasynda näme tapawut bar?

Skimcoat, diwar inçe palto gatlagy bilen gipslenen gips usulyna berlen at.Adatça ýüzüni tekizlemek üçin bar bolan gips bilen ulanylýar.Gips bilen gipsiň arasyndaky başga bir tapawut, gips ýüzleriniň elmydama gödek bolmagy, örtülen üstüň tekiz bolmagydyr.

Örtükli örtükden öňürti bolmalymy?

Palta palto, diwaryň ýüzüni tekizlemek üçin ulanylýan inçe gips ýa-da guradyjy birleşme.... Diwary deň derejede ýapmak üçin zerur boýagyň mukdaryny azaltmak üçin, diwara reňk goýmazdan ozal elmydama örtülen örtükli ýüzüň üstünde durmaly.

Bir otagy täzeden aýlamagyň bahasy?

Diwarlaryňyz eýýäm gowy bolsa, otagyňyzy täzeden aýlamaly bolarsyňyz.Bu, adatça bar bolan gips diwarlarynyň ýokarsyna 5-8 mm gutarnykly gips goşmagy öz içine alýar.Şeýlelik bilen, otagy noldan gipslemekden has arzandyr.

Anksin sellýuloza efir önümleri egin eşikdäki aşakdaky artykmaçlyklar bilen gowulaşyp biler:

· Gowy çözülişi, suwuň saklanmagy, galyňlaşmagy we gurluşyk öndürijiligi

· Şol bir wagtyň özünde ýelmeşmegi we işleýşini güýçlendirmek,

· Çukurlaryň, döwülmeleriň, gabyklaryň ýa-da dökülmeleriň öňüni alyň

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000 Şu ýere basyň