neiye11

Habarlar

Habarlar

 • Sellýulozadan başlap, anti-fermenti boýaglaň!

  Galyndy, porsy, ýapyşyklygy peseltmek, delaminasiýa ... Adaty boýag meselesi hökmünde, yssy tomusda ýygy-ýygydan ýüze çykýar, bu bolsa kelle agyrydyr!Olaryň arasynda sellýuloza galyňlaşdyryjy, biodegrirlenip bilýän galyňlaşdyryş ulgamy, biologiki durnuklylygy has gowy saklap biljekdigi ýa-da bolmazlygy üçin açar boldy ...
  Koprak oka
 • Gidroksipropil metilselulozanyň ýörite ulanylyşy

  Gidroksipropil metilseluloza - haly önümi, örtügiň üstünde ýelmeşmegi güýçlendiriň we suwuň saklanmagyny güýçlendiriň, şonuň üçin minomyň güýji ýokarlanar.Gowulaşan amaly häsiýetleri üçin gowulaşan ýag we plastisit, has aňsat programma wagt tygşytlaýar we gowulaşdyrýar ...
  Koprak oka
 • HPMC-ni ownuk poroşokda ulanmak

  1. HPMC-iň degişli ýapyşygy näme?Jogap: Adatça, poroşok üçin 100,000 ýuan ýeterlikdir.Howa üçin talaplar has ýokary we aňsat ulanmak üçin 150,000 ýuan talap edilýär.Mundan başga-da, HPMC-iň iň möhüm wezipesi suwuň saklanmagy, soň bolsa galyňlaşmakdyr.Çorbada ...
  Koprak oka
 • Howadaky sellýulozanyň galyňlaşma mehanizmi

  Sellýuloza efir çygly howanyň işleýşini ep-esli gowulaşdyryp biler we howanyň gurluşyk işine täsir edýän esasy goşundydyr.Dürli görnüşdäki sellýuloza efirlerini, dürli ýapyşyklary, dürli bölejikleriň ululyklaryny, dürli ýapyşyk derejelerini we ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki derejeli ýörite önümler üçin HEC

  Gidroksietilseluloza HEC, ion däl suwda erän polimer bolup, gyzgyn we sowuk suwda eräp bilýär.Gidroksietilseluloza seriýasy HEC-iň köp ýapyşyklygy bar we suwly erginleriň hemmesi Nýuton däl suwuklyklardyr.Gidroksietil sellýuloza gündelik himiki pr-de möhüm goşundy ...
  Koprak oka
 • Gips minomynyň alty sany esasy ulanylyş meselesiniň derňewi we çözgütleri

  Gips gatlagynyň gipsiniň sebäpleriniň derňewi 1. Gips çig malynyň gipsiniň sebäbini seljermek a) Kwalifikasiýa bolmadyk gips Gurluşyk gipsinde gips gipsiniň has çalt baglanyşmagyna sebäp bolýan dihidrat gipsiniň köp mukdary bar.Gips gipsini öndürmek üçin pr ...
  Koprak oka
 • Karboksimetil sellýulozanyň aýratynlyklary haýsylar?

  Karboksimetil sellýulozanyň aýratynlyklary haýsylar?Jogap: Karboksimetil sellýuloza, çalyşmagyň dürli derejeleri sebäpli dürli häsiýetlere eýe.Çalyşma derejesi, eterifikasiýa derejesi diýlip hem atlandyrylýar, üç sany OH gidroksil toparyndaky ortaça H sanyny aňladýar ...
  Koprak oka
 • Sellýuloza efirine giriş

  Sellýuloza efir, tebigy sellýulozadan (arassalanan pagta we agaç pulpasy we ş.m.) alnan dürli emele gelenler üçin umumy termin bolup, emele gelen önüm sellýulozanyň aşaky önümidir.Eterifikasiýadan soň sellýuloza suwda ereýär, aşgar erginini we organiki erginçini suwuklandyrýar we h ...
  Koprak oka
 • Howadaky sellýulozanyň galyňlaşma mehanizmi

  Sellýuloza efir çygly howanyň işleýşini ep-esli gowulaşdyryp biler we howanyň gurluşyk işine täsir edýän esasy goşundydyr.Dürli görnüşdäki sellýuloza efirlerini, dürli ýapyşyklary, dürli bölejikleriň ululyklaryny, dürli ýapyşyk derejelerini we ...
  Koprak oka
 • HPMC-ni ownuk poroşokda ulanmak

  1. HPMC-iň degişli ýapyşygy näme?—— Jogap: Adatça, 100,000 ýuana poroşok üçin ýeterlik.Howa üçin talaplar has ýokary we aňsat ulanmak üçin 150,000 ýuan talap edilýär.Mundan başga-da, HPMC-iň iň möhüm wezipesi suwuň saklanmagy, soň bolsa galyňlaşmakdyr.Çorbada ...
  Koprak oka
 • HPMC hilini nädip kesgitlemeli?

  ▲ Gidroksipropil metil sellýuloza (HPMC) yssyz, tagamsyz, zähersiz ak poroşok.Suwda doly eränsoň, gidroksipropil metil sellýuloza aç-açan ýelimli kolloid emele getirer.Hyd Gidroksipropil metil sellýulozasynyň (HPMC) esasy çig mallary: arassalanan pagta, metil hlorid, p ...
  Koprak oka
 • Sellýuloza efir näme?

  Sellýuloza efir, sellýulozadan ýasalan efir gurluşy bolan polimer birleşmesidir.Sellýuloza makromolekulasyndaky her bir glýukozil halkada üç sany gidroksil topary, altynjy uglerod atomynda esasy gidroksil topary, ikinji we üçünji uglerod atomlarynda ikinji gidroksil topary we gidrogy ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12