neiye11

önüm

Hytaý MC Metil sellýuloza öndürijisi

Gysga düşündiriş:

KAS NOOK: 9004-67-5

Metil sellýuloza (MC) iň möhüm täjirçilik sellýuloza efiridir.Şeýle hem metoksiýa toparlarynyň gidroksil toparlaryny çalşan iň ýönekeý önümi.Bu nonion däl polimeriň iň möhüm aýratynlyklary, suwuň erginligi we ýylylyga sezewar bolanda jelleşmegi.Suwda ereýän hem bolsa, metil sellýulozadan ýasalan filmler adatça güýjüni saklaýar we çyglylyga sezewar bolanda kyn bolmaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metil sellýuloza (MC) sellýulozadan alnan himiki birleşme.Dürli söwda atlary bilen satylýar we dürli iýmit we kosmetika önümlerinde galyňlaşdyryjy we emulsifikator hökmünde, şeýle hem köpçülikleýin emele getiriji hökmünde ulanylýar.

 

Suwda erän bu polimerler keramiki ekstruziýa, ýelimleýji, örtük, polotno we agrohimiýa ýaly dürli goşundylar üçin ajaýyp galyňlaşdyryjylar, baglaýjylar we film döredijilerdir.Metilselulozanyň erginleri, ýaşyl güýçde gözegçilik edip bolýan güýçlendiriji berk jel gurluşyna ýylylyk astynda tersine geler.

fiziki inersiýany görkezdi, derman önümçiliginde, iýmit we kosmetika

galyňlaşdyryjy, goraýjy kolloid, kömekçi emulsifikatorlar, pigment, ýelimleýji we film dörediji agent planşetleri hökmünde ulanylýar.Şeýle hem substratyň asmagy ýa-da ýelmeşýän göz damjalary üçin ulanylýar we neşe serişdelerini stabilizatorlary hökmünde, agyz boşadyjy, garga kontakt linzasynyň çygly ergini we esasy çig malyň korneasy, güýçlendiriji material hökmünde ulanylýar.Metil sellýulozanyň dowamly çykarylýan gidrofil matrisa serişdelerini, mikroply filmi ýa-da köp gatly örtükli film çykaryş formulalaryny taýýarlamak.

1.Himiki spesifikasiýa

Baha

55AX

Geliň temperaturasy (℃)

50.0-55.0

Usuly (WT%)

27.5 - 31.5

Iscapyşmazlyk (cps, 2% çözgüt)

15, 20, 50, 100, 400, 4000,30000,50000

2. Umumy häsiýetler

· Gidrofil we suwda erän bolmak

· Siňdirilmeýän, allergen däl, ion däl, GMO däl bolmak

· Tagamsyz we yssyz bolmak

· PH diapazonynda durnukly bolmak (3 ~ 11)

· Ygtybarly we durnukly materialdygy subut edildi

· Suw saklaýan ajaýyp emläk bermek

· Tersine termo-geliň özboluşly häsiýeti bilen şekili saklamak

· Örtülen iýmitler we iýmit goşundylary üçin ajaýyp film emele getirmegi üpjün etmek

· Glýuteniň, ýagyň we ýumurtganyň ak ýerine çalyşmak

· Köpük stabilizatory, emulsifikator, dargadyjy serişde we ş.m. ýaly dürli iýmit we derman önümleri üçin işlemek.

1

2. Bukja:

Içinde PE bilen 25 kg kagyz halta;

12.5kg / Süýüm deprek

25kg / süýüm deprek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler