neiye11

önüm

Önümler

 • Hytaý MC Metil sellýuloza öndürijisi

  Hytaý MC Metil sellýuloza öndürijisi

  KAS NOOK: 9004-67-5

  Metil sellýuloza (MC) iň möhüm täjirçilik sellýuloza efiridir.Şeýle hem metoksiýa toparlarynyň gidroksil toparlaryny çalşan iň ýönekeý önümi.Bu nonion däl polimeriň iň möhüm aýratynlyklary, suwuň erginligi we ýylylyga sezewar bolanda jelleşmegi.Suwda ereýän hem bolsa, metil sellýulozadan ýasalan filmler adatça güýjüni saklaýar we çyglylyga sezewar bolanda kyn bolmaýar.

 • Derman derejesi HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  Derman derejesi HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  CAS NOOK.: 9004-65-3

  Gidroksipropil Metilseluloza (HPMC) Derman derejesi, galyňlaşdyryjy, dispersant, emulsifikator we film dörediji serişde hökmünde ulanylyp bilinjek gipromelloza derman öndürijisi we goşundydyr.

 • Gurluşyk derejesi HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  Gurluşyk derejesi HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  CAS NOOK.: 9004-65-3

  Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC) ion däl sellýuloza efir bolan MHPC diýlip hem atlandyrylýar, HPMC galyňlaşdyryjy, baglaýjy, filmiň öňki, sýrfaktant, goraýjy kolloid, çalgy ýagy hökmünde işleýän ak reňkden ak reňkdäki poroşokdyr. , emulsifikator, asma we suw saklaýyş kömegi.

 • Iýmit derejesi HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  Iýmit derejesi HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  CAS NOOK.: 9004-65-3

  Iýmit derejesi gidroksipropil metilseluloza (HPMC), iýmit we iýmit goşundylary üçin niýetlenen, ion däl suwda erän sellýuloza efir gipromelloza.

  Iýmit derejeli HPMC önümleri, Koşer we Halal şahadatnamalary bilen birlikde E464-iň ähli talaplaryna laýyk gelýän tebigy pagta linterinden we agaç pulpasyndan alynýar.

 • Erguwujy derejeli HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  Erguwujy derejeli HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  CAS NOOK.: 9004-65-3

  Gidroksipropil Metilseluloza (HPMC) erguwujy dereje täsin önümçilik prosesi arkaly bejerilýär, çalt dargamak we gijikdirilen ergin bilen ýokary ýapyşyklygy üpjün edip biler.Erguwujy derejeli HPMC sowuk suwda çalt eräp, galyňlaşma täsirini ýokarlandyryp biler.

 • HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

  CAS NOOK.: 9004-65-3

  Gidroksipropil Metilseluloza (HPMC) ion däl sellýuloza efiridir we metoksiniň ýa-da gidroksipropil toparynyň ornuny tutýan sellýuloza zynjyrynda gidroksil toparlary bolan emele gelenlerdir.HPMC himiki reaksiýa astynda tebigy pagta linterinden ýasalýar, ol açyk suw emele getirmek üçin sowuk suwda we gyzgyn suwda eräp bilýär.HPMC gurluşyk, derman, iýmit, kosmetika, ýuwujy serişde, boýag, ýelimleýji, wilka, PVX we başga-da dürli galyňlaşdyryjy, baglaýjy we film hökmünde ulanylýar.

 • HEC gidroksietil sellýuloza üpjün edijileri

  HEC gidroksietil sellýuloza üpjün edijileri

  CAS NOOK.: 9004-62-0

  Gidroksietil sellýuloza (HEC), yssy we sowuk suwda ereýän, eremedik sellýuloza efiridir.Gidroksietil Sellýuloza, ak erişli granul tozy bolup, aşgar sellýuloza we etilen oksidi efirlemek arkaly bejerilýär, Gidroksietil Sellýuloza boýag we örtük, nebit burawlamak, farma, iýmit, dokma, kagyz ýasamak, PVX we beýleki programmalarda giňden ulanylýar. meýdanlary.Gowy galyňlaşdyrma, togtatmak, dargatmak, emulsiýa etmek, film döretmek, suw goraýjy we goraýjy kolloid aýratynlyklaryny üpjün edýär.

 • Hytaý EC etil sellýuloza zawody

  Hytaý EC etil sellýuloza zawody

  KAS NOOK: 9004-57-3

  Etilseluloza tagamsyz, erkin akýan, ak reňkli açyk reňkli poroşokdyr. Etil sellýuloza baglaýjy, öňki film we galyňlaşdyryjydyr.Suntan jellerinde, kremlerde we losýonlarda ulanylýar.Bu sellýulozanyň etil efiridir.

 • MHEC Gidroksietil Metil Sellýuloza

  MHEC Gidroksietil Metil Sellýuloza

  CAS: 9032-42-2

  Gidroksietil Metil Sellýuloza (MHEC), erkin akýan poroşok ýa-da granula görnüşli sellýuloza görnüşinde hödürlenýän suwda erän nonion sellýuloza efirleridir.

  Gidroksietil Metil Sellýuloza (MHEC) ýokary arassa pagta-sellýulozadan, haýwanlaryň, ýagyň we beýleki bioaktiw düzümleriň hiç bir organy bolmazdan aşgar şertlerde eterifikasiýa reaksiýasy arkaly öndürilýär. MEHEC ak poroşok ýaly bolup, yssyz we tagamsyz.Gigroskopiklik bilen tapawutlanýar we gyzgyn suwda, asetonda, etanolda we toluende gaty eräp bilmeýär.Sowuk suwda MHEC kolloid erginine çişer we onuň erginligi PH bahasyna täsir etmeýär. Hdroksietil toparlaryna goşulanda metil sellýuloza meňzeýär.MHEC şorlyga has çydamly, suwda aňsat ereýär we geliň temperaturasy has ýokary.

  MHEC, şeýle hem gurluşykda, kafel ýelimleri, sement we gips esasly gipsler, suwuk ýuwujy serişdeler we başga-da köp sanly suw saklaýjy serişde, stabilizator, ýelimleýji we film dörediji serişde hökmünde ulanylyp bilinýän HEMC, Metil Gidroksietil Sellýuloza diýlip hem atlandyrylýar.

 • CMC Karboksimetil sellýuloza

  CMC Karboksimetil sellýuloza

  CAS: 9004-32-4

  Karboksimetil sellýuloza (CMC) dünýädäki iň köp polimerden - pagta sellýulozasyndan alnan anion suwda ereýän polimerdir. Sellýuloza sakgyjy hem diýilýär, natriý duzy bolsa sellýuloza önümidir.Polimer zynjyry boýunça baglanan karboksimetil toparlary (-CH2-COOH) sellýulozany suwda ereýär.Eredilende suwly erginleriň, süspansiýalaryň we emulsiýalaryň ýapyşygyny ýokarlandyrýar we has ýokary konsentrasiýada pseudo-plastisit ýa-da dikotropiýa üpjün edýär.Tebigy polielektrolit hökmünde CMC bitarap bölejiklere ýerüsti zarýad berýär we suw kolloidleriniň we jelleriniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak ýa-da aglomerasiýa itergi bermek üçin ulanylyp bilner.Iýmitde, şahsy ideg önümlerinde, senagat boýaglarynda, keramika, nebit burawlamak, gurluşyk materiallary we ş.m. giňden ulanylýan galyňlaşdyrmak, suw saklamak, film döretmek, reologiýa we çalgy ýaly gowy häsiýetleri üpjün edýär.