neiye11

Suw geçirmeýän minomýotlar

Suw geçirmeýän minomýotlar

Suw geçirmeýän minomýotlar

Suw geçirmeýän Mortar ýokary öndürijilikli, polimer üýtgedilen, içerki we daşarky ulanmak üçin sement örtükdir.Suw geçirmeýän ýerzeminlere, binýatlara, diwarlary saklamaga, egrilen beton, guýulýan beton we öňünden beton ulanyň.

Suw geçirmeýän minomýotlar desgalary suwuň aralaşmagyndan goramak üçin ulanylýar.

Çygly topraga, deňiz suwuna we köpelýän suwlara möhürlemek üçin ulanmaga taýyn çözgütler bilen üpjün edilýär.

Suw geçirmeýän minomýotlar köplenç suw howdanlarynda, suw saklaýjy desgalarda, ýerzeminlerde we beýleki in engineeringenerçilik desgalarynda, şeýle hem basseýnler, balkonlar, hammam we aşhanalar üçin plitkalaryň aşagynda ulanylýar.

Howa suw geçirmeýär.Şeýle-de bolsa, minomy (we beýleki beton materiallary) ulanyp boljak, howany suw geçirmeýän önümler bar.

“Rapid Set” gidroizolýasiýa howasy ýokary öndürijilikli, polimer üýtgedilen, sement örtükdir.Birnäçe gurşawda çydamly, gidroizolýasiýa howasy “Rapid Set” gidrawlik sementiň, ýokary öndürijilikli goşundylaryň we hil agregatlarynyň garyndysydyr.Iş wagty 30 minut, gidrostatik basyşa 3 günden 5 güne çenli täsir edip biler we beton çal reňkde bejerip biler.Içerki ýa-da daşarky beton we haly önümleriniň üstünde we aşagynda suw geçirmeýän howany ulanyň.Suw geçirmeýän ýerzeminlere, binýatlara, diwarlary saklamaga, egrilen beton, guýulýan beton we öňünden beton üçin ulanylyp bilner.

Suw geçirmeýän minomlaryň diapazony, suwy yzygiderli basyşdan goraýan we suw geçirijiligini üpjün edýän suw geçirmeýän goşundylary öz içine alýan önümlerden durýar.

sement, gum, sintetiki rezinler we goşundylar esasynda çeýe gidroizolýasiýa.

·Suw geçirmeýän

· Waterokary suw buglarynyň geçirijiligi.

· Lyokary çeýe, şeýlelik bilen döwmek töwekgelçiligini azaldýar.

· Köpük köprüleri üçin amatly

· Oňyn we otrisatel basyşa garşy.

· Hlorlanan hek suwlaryna we doňmaga çydamly.

· Ajaýyp baglanyşyk.

· Portland sementinden ýasalan minom, gözegçilik edilýän dänäniň ululygy we gidroizolýasiýa goşundylary.

· Basseýnleriň, teraslaryň, ýerzeminleriň, baklaryň, lift çukurlarynyň gidroizolýasiýa

· Çyglylykdan goramak, diwarlary, ýerzeminleri, teraslary suw geçirmezlik

Suw geçirmeýän harçlardaky anksin sellýuloza efir önümleri, howanyň ýarylmagyna garşylygy gowulaşdyryp, suw geçirmeýän we geçirijiliksiz täsirini gazanmak üçin suwuň siňdirilmegini we gaty suw geçirmeýän minomyň gury gysylmagyny azaldyp biler.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000 Şu ýere basyň