neiye11

Malylylyk izolýasiýa howasy

Malylylyk izolýasiýa howasy

Malylylyk izolýasiýa howasy

Malylylyk izolýasiýa harçlary izolýasiýa materialyny birleşdirmek üçin polimer-sement ýelimini, giňeldilen polistirol (EPS) ýa-da daş ýüň izolýasiýa plitalaryny, soňra fasad toruny gurnamak we berkitmek, polimer-sement esasy gatlagy, bir bölegi ýa-da izolýasiýa zolaklary; polimer-sement ýeliminiň has bezeg gatlaklary.

Izolýasiýa howasy, giňeldilen polistirol (EPS) bölejikleri we witrifikirlenen mikroblar (VM) ýaly dürli ýeňil materiallardan ýasalan, garyşyk gury minomdyr, sement material hökmünde sement, käbir emläk üýtgediji goşundylar bilen garylan we garylan öndüriji.

Malylylyk izolýasiýasy nähili edilýär?

Malylylyk izolýasiýa minomlary üçin surat netijesi

Izolýasiýa hereketi, ýokary galyňlykda pes ýylylyk geçirijiligi bolan bir obýekti gurşap almak arkaly amala aşyrylýar.Exposedüze çykarylan ýer meýdanynyň azalmagy ýylylyk geçirişini hem peseldip biler, ýöne bu mukdar adatça izolýasiýa ediljek obýektiň geometriýasy bilen kesgitlenýär.

Izolirlenen minom näme?

Izolýasiýa minomýotlary.Zawod, suw bilen garyljak gury minom, kalsiý sulfat esasly garyndy.Däneli tebigy angidrit ýa-da kremniniň gumy ýaly angidritden, ýörite gipsden, suwuklandyryjydan we agregatlardan (0 - 4 mm) ybarat.

Malylylyk izolýasiýasy näme we ol nähili ulanylýar?

Termiki izolýasiýa gurluşyk pudagy tarapyndan ýylylyk ýitgisini azaltmak ýa-da jaý konweri (daşarky diwarlar, penjireler, üçekler, binýat we ş.m.) arkaly gazanylýar.Malylylyk izolýasiýasy, temperaturany amatly ýagdaýda saklamak bilen jaýlaryň içinde ýylylyk rahatlygyny döredýär.

Izolýasiýanyň 3 görnüşi haýsylar?

Iň köp ýaýran izolýasiýa materiallary süýümli aýna, sellýuloza we köpükdir.Öý izolýasiýa görnüşlerine ýokardaky materiallaryň haýsydyr birini boş doldurma, batareýa, rulon, köpük tagtasy, pürküji köpük we ýagty päsgelçilikler girýär.

Anksin sellýuloza efir önümleri, ýokary temperatura garşylyk, suwuň ýokary saklanmagy we ajaýyp işleýiş aýratynlyklary bilen EPS ýylylyk izolýasiýa howasynda möhüm elementdir.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000 Şu ýere basyň