neiye11

Derman alyjy

Derman alyjy
Derman alyjy 2

Derman alyjy

Gidroksipropil Metilseluloza HPMC, galyňlaşdyryjy, dispersant, emulsifikator we film dörediji serişde hökmünde ulanylyp bilinýän köp maksatly derman öndürijidir.Derman planşet film örtüginde ýasalan, ýelimleýji, dermanlaryň dargamak derejesini ep-esli gowulaşdyryp, suw geçirmeýän planşetleri güýçlendirip biler.Şeýle hem asma, oftalmiki taýýarlyklar, skeletler we ýüzýän planşetler ýaly gözegçilikde saklanýan formulalar.HPMC we beýleki sintetiki polimerler we kolloid dermanlary baglanyşdyrmak, suwy we alkogol dermanlaryny suwy bölmek we suwuň saklanmagyny gowulandyrmak üçin aç-açan jelden saklap biler, şeýle hem galyňlaşdyryjy, emulsifikator we Reologiki aýratynlyklary gowulandyrýan iýmit, kosmetika we beýleki ýerlerdir. gündelik ulanylýan himiýa senagaty we ş.m. ýaly häzirki wagtda bu önüm HPMC kapsulasy üçin esasy material boldy.

Gidroksipropil metilseluloza zäherlimi?

FDA ony zäherli we gaharlandyryjy hereketsiz madda hökmünde görýär we adam ulanmagy we sarp etmegi üçin howpsuzdyr.

Gipromelloza göz üçin howpsuzmy?

Bu linzalary geýeniňizde gipromelloza ulanylmaly däldir.Linza damjalary goýmazdan ozal aýrylmaly we ulanylandan 15 minut öňürti gaýtadan goýulmaly däl.Benzalkonium hloridiň gözüň gyjyndyrylmagyna, gury gözleriň alamatlaryna sebäp bolýandygy we göz ýaşardyjy filme we kornea ýüzüne täsir edip biljekdigi habar berildi.

GidroksiPropil Metil Sellýuloza matrisa, ýelimleýji, çarçuwaly materiallar, porogen, film emele getirýän material ýa-da örtük materialy hökmünde ulanyldy.Mundan başga-da, dowamly goýberilýän mukoza ýelimi, gözegçilikde saklanýan bölejikler, mikrokapsulalar, dürli matrisa dowamly çykaryjy planşetler, gözegçilik astyna alynýan planşetler, köp gatlakly dowamly çykaryjy planşetler, a ýaly täze formulalary işläp düzmekde giňden ulanyldy. örtükli dürli görnüşli örtük formulalary, çaklamalar, oftalmiki taýýarlyklar we dowamly çykaryjy çaklamalar.

Anxin HPMC önümleri, Pharmaceutical Excipient-de aşakdaky häsiýetler bilen gowulaşyp biler:

· Suwda erän we çözüji arkaly üýtgänsoň, HPMC ýokary dartyş güýji bilen aýdyň film döredýär.

· Baglaýjy güýji güýçlendirýär.

· Neşe serişdeleriniň goýberilişine gözegçilik edip, gel gatlagyny döretmek üçin HPMC gidratlary bilen bilelikde ulanylýan gidrofil matrisa.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 60AX5 Şu ýere basyň
HPMC 60AX15 Şu ýere basyň