neiye11

Iýmit

Iýmit
Iýmit1

Iýmit

Iýmit derejesi Gidroksipropil Metilseluloza (HPMC) we Metilseluloza (MC) iýmit standartlaryna laýyk gelýän suwda erän polimerdir. Iýmit derejeli metil sellýuloza dürli gaýtadan işlenen iýmitler üçin giňden ulanylýar.Funksiýa artykmaçlyklary baglaýjylar, emulsifikatorlar, stabilizatorlar, asma serişdeleri, goraýjy kolloidler, galyňlaşdyryjylar we film dörediji serişdeler hökmünde köp taraplydyr.Munuň üstesine, tersine termiki jelasiýa hakykatdanam iýmit gaýtadan işlemek üçin HPMC / MC-iň özboluşly aýratynlygydyr.Metilseluloza we gidroksipropilmetilseluloza ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa, Awstraliýa, Kanada we käbir Aziýa ýurtlary ýaly köp ýurtda iýmit goşundysy hökmünde tassyklandy.

Gidroksipropil metilseluloza iýmek ygtybarlymy?

Gipromelloza diýlip hem atlandyrylýan gidroksipropil metilseluloza (HPMC), adam sarp etmegi üçin howpsuz hasaplanýan tebigy polimer we süýüm bolan sellýulozadan öndürilýär.

Anxin HPMC / MC önümleri iýmit goşundylarynda aşakdaky häsiýetler bilen gowulaşyp biler:

· Tersine termiki jelasiýa, suwly ergin gyzdyrylanda jel ýasaýar we sowadylandan soň erginlere gaýdyp gelýär.Bu emläk azyk gaýtadan işlemek üçin örän peýdalydyr.Mysal üçin, dürli temperaturada durnukly ýapyşyklygy üpjün edip biler.Bu elastik jel, nebitiň göçmegini azaltmaga, çyglylygy saklamaga we asyl gurluşyny üýtgetmän nahar bişirilende görnüşini saklamaga kömek edýär.Malylylyk jeli gaýtadan işlenen iýmitlere çuňňur gowrulanda, peçlerde bişirilende we mikrotolkunlarda gyzdyrylanda ýylylyk durnuklylygyny üpjün edýär.Mundan başga-da, iýilende, MC / HPMC tersine bolmagy sebäpli islendik gummy dokumasy wagtyň geçmegi bilen ýitýär.

· Siňdirilmeýän, allergen däl, ion däl, GMO däl bolmak

· Tagamsyz we yssyz bolmak

· PH (3 ~ 11) we temperatura (-40 ~ 280 ℃) aralygynda durnukly bolmak

· Ygtybarly we durnukly materialdygy subut edildi

· Suw saklaýan ajaýyp emläk bermek

· Tersine termo-geliň özboluşly häsiýeti bilen şekili saklamak

· Örtülen iýmitler we iýmit goşundylary üçin ajaýyp film emele getirmegi üpjün etmek

· Glýuteniň, ýagyň we ýumurtganyň ak ýerine çalyşmak

· Köpük stabilizatory, emulsifikator, dargadyjy serişde we ş.m. ýaly dürli iýmit goşundylary üçin işlemek.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
MC 55AX15 Şu ýere basyň
MC 55AX30000 Şu ýere basyň