neiye11

Bezeg berijiler

Bezeg berijiler

Bezeg berijiler

Diňe ýokary hilli kwarsdan, çägelerden, mermerden we sementlerden ýasalan bezeg önümleri.

Akril dokumalar Öň garyşyk, suwa esaslanýan, polimer-rezin dokma örtükleridir.

0 bilen 10 mm aralygyndaky görkezijiler: daşdan ýasalan bezeg we bezeg, täze gurluşlarda we dikeldişde, täze materiallarda (beton bloklar, kerpiçler we ş.m.), gapy çarçuwalary, penjire çarçuwalary, burç daşlary we ş.m. Bezeg önümleri önümleri seresaplylyk bilen öndürilýär. ýokary hilli, uzak möhletli we çydamly önümleri öndürýär.

Hödürleýänleriň arasynda aşakdakylar bar:

Monokuş

Daş daşy ýa-da gury çyzgy

Esasy palto we ýokarky palto

Bezegli bezegler - tirol, kerpiç täsiri we gyş iş görnüşleri ýaly

Sintetiki bezegler - akril öwüşgin we silikon esasly boýag

Ulgamlary hödürläň

Goşmaça önümler - primer we arassalaýjy ýaly

Giňiş reňk palitrasy we dokumalar we jikme-jiklikler barada aýdylanda, hakykatdanam şahsylaşdyrylan we üýtgeşik dizaýny döredip biler.

Görkezijiler näme edýär?

Bermek, tekiz ýa-da dokma ýüzüne ýetmek üçin sement garyndysyny daşarky ýa-da käwagt içerki diwarlara ulanmak prosesi.Gips bilen tehnikada meňzeýär.Render gidroizolýasiýa we ýangyna baha bermek häsiýetlerine eýedir, ýöne estetiki maksatlar üçin hem ulanylýar.

Reňkli öwüşgin näme?

Reňkli öwüşgin, islendik kölegäni döretmek üçin reňklenip bilinýän görnüşdir;çelekde garylan, substrata ulanmaga taýyn.Geljekki ýyllarda döwülmän gutarjak pellehana ýetmek üçin çeýe basekotyň üstünde gaty inçe gatlakda ulanylýar.

Iň gowy görnüş haýsy?

Hek gips, dem alýan jaý görkeziş ulgamyny gözleýänler üçin ajaýyp wariantdyr.Hek önümçiliginiň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: Sementden has çeýe.Dem alýar, şonuň üçin diwaryň içinde çyglylygyň döremeginiň öňüni alýar - köne diwarlara sement önümleriniň ulanylýan umumy problemasy.

Anksin sellýuloza efir önümleri HPMC / MHEC bezeg görnüşinde, howanyň fiziki we mehaniki aýratynlyklaryny, esasanam elastik modul we çydamlylygy ep-esli ýokarlandyrar.Mundan başga-da, bezeg görkezijisiniň tegmili we akartma garşylygy güýçlendiriler.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000 Şu ýere basyň