neiye11

Kafel ýelimleri

Kafel ýelimleri

Kafel ýelimleri

Kafel ýelimleri keramiki plitalary, birmeňzeş plitkalary, farfor plitkalaryny, betondaky aýna plitalary, diwar şekillendirijileri, gaty agaç tagta, gips tagtasyny, içki goşundylar üçin gaty kafel we pol pollaryny birleşdirmek üçin amatlydyr.Malylylyk hereketiniň deformasiýasyna ajaýyp garşylyk hödürleýär.Bu häsiýetler açyk ýerlerde ulanmak üçin aýratyn peýdalydyr.

Kafel ýelimi, kafel möhürleýji diýlip hem atlandyrylýar, soňundan suwuk beton emele getirip, boşluklary doldurmak we plitkalary möhürlemek üçin ulanylýar.Iň oňat netijeler üçin kiçijik ýerlerde işlemek, plitkalaryň özüne çekmeli bir zady bolmagy üçin meýdançanyň daralmagyny üpjün etmek bilen sabyrlylyk bilen ulanyň.Içki ýa-da daşarky plitkalar üçin amatly poroşokda ýa-da taýýar garyşyk görnüşlerde bar.Marka we formula baglylykda käbirleri suw geçirmeýän we galyndylara çydamly.

Kafel ýelimi nähili işleýär?

Kafel ýelimini kesilen polotensa bilen ulanmak plitkalaryň arka tarapyna doly ýaýramagy üpjün edýär we döwülen plitkalar esp ýaly köp meseläni azaldar.burçda, suw sepýän we menek ýa-da effloresent.Plitkalaryň arka we substratdaky ýelimiň doly aragatnaşygy berk baglanyşyk güýjüni we uzak wagtlap dowam edýän kafel işini üpjün edýär.

Kafel ýelimini näçe galyň?

Kafel ýapylanda inçe düşek ýelimi 3 mm galyňlykda bolmaly.Galyň düşek - 2 metr uzynlygynda 6 mm-den uly üýtgeşikliklere eýe bolan ýa-da gaty düşek ýa-da ýag çalmak üçin ýüzler üçin 10 mm-den 12mm aralygyndaky polotensany ulanyň.Plitkalar ýapylanda galyň düşek ýelimleri 3 mm-den 12 mm aralygynda bolmaly.

Kafel ýeliminiň düzümi näme?

Oýlap tapyş keramiki kafel ýelimini üpjün edýär.Keramiki kafel ýelimi agramy boýunça böleklerden aşakdaky bölekleri öz içine alýar: Portland sementiniň 20-60 bölegi, kwars gumynyň 50-70 bölegi, gaýtadan dargadylýan polimer tozanynyň 1,5-5.5 bölegi, sellýuloza efiriniň 0,2-0,4 bölegi we 0.01- Alkogol birleşmesiniň 0,16 bölegi.

Anksin sellýuloza efir önümleri HPMC / MHEC kafel ýeliminiň aşakdaky artykmaçlyklary bilen gowulaşyp biler:

· Süpürgiç ýelmän işlemegi gowulandyrmak.

· Saglyga garşylygy we çyglylygy ýokarlandyrmak.

· Has uzyn wagt köpeltmek.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000 Şu ýere basyň