neiye11

El arassalaýjy

El arassalaýjy

El arassalaýjy

El arassalaýjy enjam (el antiseptik, el dezinfeksiýa, el sürtmek ýa-da el ýuwmak diýlip hem atlandyrylýar) suwuk, jel ýa-da köpük, adatça köp zyýanly wiruslary, kömelekleri we bakteriýalary öldürmek üçin ulanylýar. Köp el arassalaýjylary alkogol içgileridir we jel bilen gelýär köpük ýa-da suwuk görnüş.Alkogol esasly el arassalaýjylary, ulanylandan soň mikroorganizmleriň 99,9% bilen 99,999% arasynda ýok edip bilýär.

Alkogol esasly el arassalaýjy enjamlarda adatça izopropil alkogoly, etanol ýa-da propanol bar.Alkogolly däl el arassalaýjy enjamlar hem bar;Şeýle-de bolsa, hünär şertlerinde (hassahanalar ýaly) bakteriýalary ýok etmekde ýokary netijeliligi sebäpli alkogol görnüşleri has gowy görülýär.

Iň azyndan 60% alkogoly öz içine alýan el sanitizatory bilen elleri arassalamak, COVID19 astynda kesel bolmazlygy üçin görmeli iň möhüm ädimleriň biridir.

El arassalaýjylary nähili peýdaly?

Wiruslaryň we bakteriýalaryň bir hassadan beýlekisine hassahananyň işgärleri tarapyndan geçmeginiň öňüni almak üçin hassahanada hökman peýdalydyr.

Keselhananyň daşyndaky adamlaryň köpüsi dem alyş wiruslaryny eýýäm bar bolan adamlar bilen göni aragatnaşykdan tutýarlar we el arassalaýjy enjamlar bu ýagdaýlarda hiç zat etmeýärler.Elleriňizi sabyn we suw bilen ýuwmakdan başga dezinfeksiýa güýji ýokdugy görkezilmedi.

Amatly arassalamak

El arassalaýjylary, iň ýokary dem alyş möwsüminde (takmynan oktýabr-aprel aýlary) rol oýnaýarlar, sebäbi elleriňizi arassalamagy has aňsatlaşdyrýar.

Her gezek asgyranyňyzda ýa-da üsgürseňiz, esasanam daşarda ýa-da awtoulagda bolanyňyzda elleriňizi ýuwmak kyn bolup biler.El arassalaýjy enjamlar amatly, şonuň üçin adamlar ellerini arassalamagy has ähtimal edýärler we bu asla arassalanmazlykdan has gowudyr.

Kesellere gözegçilik merkezleriniň (CDC) habar bermegine görä, el arassalaýjysynyň täsirli bolmagy üçin ony dogry ulanmaly.Diýmek, gerekli mukdarda peýdalanmak (näçeräk ulanmalydygyňyzy görmek üçin belligi okaň) we eliňiz guraýança iki eliňiziň ýüzüne sürtüň.Arza bereniňizden soň eliňizi süpürmäň ýa-da ýuwmaň.

El arassalaýjy enjamlaryň hemmesi deňmi?

Ulanylýan islendik sanitizatoryň azyndan 60 göterim alkogolyň bardygyna göz ýetirmek möhümdir.

Has pes konsentrasiýaly arassalaýjylaryň ýa-da alkogolsyz el arassalaýjy enjamlaryň, mikroblary öldürmekde 60-55 göterim alkogolly içgiler ýaly täsirli däldigini anyklady.

Hususan-da, alkogolly däl sanitizatorlar dürli mikroblarda deň derejede işlemän bilerler we käbir mikroblaryň sanitizatorlara garşylygy ösmegine sebäp bolup biler.

El arassalaýjy enjamlar we beýleki mikroblara garşy önümler siziň üçin erbetmi?

Alkogol esasly el arassalaýjy enjamlaryň we beýleki mikroblara garşy önümleriň zyýanlydygyna hiç hili subutnama ýok.

Nazary taýdan antibakterial garşylyga sebäp bolup biler.Şonuň üçin köplenç el arassalaýjy enjamlaryny ulanmaga garşy jedel edýärdiler.Emma bu subut edilmedi.Keselhanada alkogolly el arassalaýjy enjamlara garşylyk görkezilmedi.

Anksin sellýuloza efir önümleri el sanitizatorynda aşakdaky häsiýetler bilen gowulaşyp biler:

· Gowy emulsiýa

· Möhüm galyňlaşdyrma täsiri

· Howpsuzlyk we durnuklylyk

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 60AX10000 Şu ýere basyň