neiye11

Kir ýuwujy serişde

Kir ýuwujy serişde

Kir ýuwujy serişde

Kir ýuwujy serişde, kir ýuwýan eşikleri arassalamak üçin ulanylýan ýuwujy serişde.Kir ýuwujy serişde, poroşok ýuwujy poroşokda we suwuk görnüşde öndürilýär.

Kir ýuwujy serişdeler ýa-da kir ýuwujy serişdeler, kir ýuwmak üçin goşulýan ýuwujy serişdedir.

Köplenç ulanylanda, ýuwujy serişde sabyna meňzeş, ýöne gaty suwdan az täsir edýän alkilbenzenesulfonatlar ýaly himiki birleşmeleriň garyndylaryna degişlidir.

Öý hojalygynyň köpüsinde ýuwujy serişde, kir ýuwujy we el sabyny ýa-da beýleki arassalaýjy serişdeleri aňladýar.Erguwujy serişdeleriň köpüsi tozan görnüşinde getirilýär.

Suwuk kir ýuwujy serişdäni nädip ulanmaly?

Suwuk ýuwujy serişdeler iýmit, ýag ýa-da ýag tegmilleri üçin ajaýyp we ýerini bejermek üçin aýratyn peýdalydyr.Dozany ölçemek üçin gapagy aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz.Bolanyňyzdan soň, eşik goşuň we ýuwujy serişdäni dispensere guýuň, ýuwup başlaň.

Kir ýuwujy serişde hakykatdanam näçeräk gerek?

Düzgün bolşy ýaly, adaty ýük ululygynda diňe bir nahar çemçesi kir ýuwujy serişdäni ulanmaly..

Erguwujy serişdäni göni ýuwujyda goýup bilersiňizmi?

Effokary netijelilik ýuwujysyna ýuwujy serişdäni goşmak. HE ýuwujyda bir dozaly ýuwujy gaplary hem ulanyp bilersiňiz.Suwuklyklardan ýa-da poroşoklardan tapawutlylykda, bular göni ýuwujy deprekde goýulmalydyr.Egin-eşigiňizi goşmazdan ozal etmeli;eşikden soň paket goşmak, onuň doly eremeginiň öňüni alyp biler.

Anksin sellýuloza efir önümleri Kir ýuwujy serişdede aşakdaky häsiýetler bilen gowulaşyp biler:

· Lightagtylygyň ýokary geçirijisi

· Capyşyklygy gözegçilikde saklamak üçin gijikdirilen ergin

· Çalt sowuk suw dispersiýasy

· Gowy emulsiýa

· Möhüm galyňlaşdyrma täsiri

· Howpsuzlyk we durnuklylyk

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000S Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000S Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000S Şu ýere basyň