neiye11

Keramika

Keramika

Keramika

Bal ary keramikasy elektrik öndürmekde, kükürtlendirmekde we denitrifikasiýa etmekde we awtoulaglary tükeniksiz gaz bilen bejermekde giňden ulanylýar.

Tehnologiýanyň ösmegi bilen inçe diwarly bal ary keramiki tehnologiýasy has köp ulanylýar.

Sellýuloza efir inçe diwarly bal ary keramikasynyň önümçiliginde möhüm rol oýnaýar we ýaşyl bedeniň şekiliniň saklanmagyna ep-esli täsir edýär.

Keramiki ekstruziýa maşynyna ýüklenen çig mal, adatça inçe poroşok bolup, islenýän reologiýany bermek üçin baglaýjy we plastifikator görnüşindäki goşundylaryň kombinasiýasy bolýar.

Bu keramika, ýyladyş ýa-da wakuum bolmazdan, ölüden erkin akmaga mümkinçilik berýär.

Gidroksipropil metilseluloza (HPMC), sellýuloza zynjyrynda metoksiniň ýa-da gidroksipropil toparynyň ornuny tutýan gidroksil toparlary bolan sellýuloza efirleridir.HPMC keramika önümlerinde has galyňlaşdyryjy, baglaýjy we film hökmünde ulanylýar.HPMC-iň suwly erginleri, gözegçilik edip bolýan güýçlenmäge mümkinçilik berýän ýylylyga sezewar edilende tersine geler, ýaşyl keramiki jisimleriň ýaşyl güýji.

Poroşok granulýasiýa

Sellýuloza efir, spreý guradyjy ýerlerde çökündileriň öňüni alýar we reologiýa üýtgediji hökmünde çykyş edýär.Guradylan granulalaryň bölejikleriň ululygynyň paýlanmagyna we basýan galyplaryň çalt doldurylmagyna goşant goşýar.Plastifikasiýa we beýleki goşundylar bilen bilelikde ýokary ýaşyl güýç berýär we ajaýyp peselme häsiýetini görkezýär.

Engobes & Glazes

Lenta guýmak: Sellýuloza efirlerini ulanmak has gowy akym we tekizleme we birmeňzeş galyňlygy üpjün edýär.Az natriý galyndylary elektroniki zatlar üçin zerur arassalygy üpjün edýär.Malylylyk jelasiýasy baglaýjy göçmegi we ýerüsti näsazlyklary azaldýar.

Poroşok metallurgiýasy

Poroşok metallurgiýa ekstruziýa goşundylarynda ýörite sellýuloza efir derejeleri suwda we organiki erginleriň käbir düzümlerinde ajaýyp galyňlaşma täsirini üpjün edýär.

Ekstruziýa

Lenta guýmak: Sellýuloza efirlerini ulanmak has gowy akym we tekizleme we birmeňzeş galyňlygy üpjün edýär.Az natriý galyndylary elektroniki zatlar üçin zerur arassalygy üpjün edýär.Malylylyk jelasiýasy baglaýjy göçmegi we ýerüsti näsazlyklary azaldýar.

Anxin HPMC önümleri keramikada aşakdaky häsiýetler bilen gowulaşyp biler:

· Gowy ýag we plastisit bilen üpjün ediň.

· Keramiki önüm galyplarynyň işleýşini tutuşlygyna beriň.

· Kalsinasiýadan soň gaty dykyz içki gurluşy üpjün ediň we önümiň üstü tekiz we näzikdir.

· Ary bal keramiki önümleriniň galyndylarynyň işleýşi
· Ary keramiki önümleriniň has gowy ýaşyl güýji
· Ekstruziýa galyplary üçin amatly ýag çalşygy
· Tegelek we näzik ýer.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 60AX10000 Şu ýere basyň