neiye11

Kafel çyzyklary

Kafel çyzyklary

Kafel çyzyklary

Kafel Grout plitkalaryň arasyndaky boşluklary doldurmak we gurnamagyň üstünde goldamak üçin ulanylýar.Kafel Grout dürli reňklerde we kölegelerde bolýar we kafeliňizi temperaturanyň we çyglylygyň üýtgemegi bilen giňelmeginden we üýtgemeginden saklaýar.

Kafel gurnamak üçin üç sany adaty görnüş bar, şeýle hem reňk yzygiderliligi we çydamlylygy üçin döredilen ösen formulalar bar.Specificörite taslamaňyza laýyk gelýän kafel çukuryny hemişe gözlemeli bolsaňyz, esasy üç görnüşi sement, öňünden garylan we epoksi.

Epoksi grut, pudakda köpler tarapyndan islendik kafel taslamasy üçin iň gowy saýylma hasaplanýar.Epoksi grut çydamly, möhürlenmeli däl, tegmile we himiki çydamly, ýokary ulag we çygly ýerlere çydap bilýär.

Çukur çyzyklary bolmazdan pol kafelini goýup bilersiňizmi?

Düzedilen plitkalar bilen hem plitkalary tekizlemek maslahat berilmeýär.Grout, jaý üýtgän ýagdaýynda plitkalary hereketden goramaga kömek edýär, şeýle hem plitkalary çygly ýerlerde ideg etmegi aňsatlaşdyrýar.

Garyndyny garyşdyrmak üçin gatnaşygy näçe?

Suw gatnaşygy

Çorbany garyşdyranyňyzda, garylan suwuň dogry gatnaşygy aňsatlyk bilen birleşer, şonuň üçin kafel möhürlenip, soň arassalanmak üçin bulaşyk we tozansyz gurlup bilner.Suwuň gatnaşygy adatça 1: 1 bolýar.Elmydama öndürijiniň ulanmagy saýlan garyndy garyndysy üçin görkezmelerini barlaň.

Anksin sellýuloza efir önümleri HPMC / MHEC kafel çukuryndaky aşakdaky häsiýetler bilen gowulaşyp biler:

· Suitableerlikli yzygiderliligi, ajaýyp işlemegi we oňat plastikligi üpjün ediň

· Howanyň dogry açyk wagtyny üpjün ediň

· Howanyň birleşmegini we esasy materiallara ýelmeşmegini gowulandyrmak

· Saglyga garşylygy we suwuň saklanmagyny gowulandyrmak

Bahany maslahat beriň: TDS talap
MHEC ME60000 Şu ýere basyň
MHEC ME100000 Şu ýere basyň
MHEC ME200000 Şu ýere basyň