neiye11

Howalary bejermek

Howalary bejermek

Howalary bejermek

Bejeriş minomy, saýlanan sementlerden, derejeli agregatlardan, ýeňil doldurgyçlardan, polimerlerden we ýörite goşundylardan taýýarlanan ýokary hilli öňünden garylan, gysylan öwezini dolýan minomdyr.

Suw goşulanda, abatlamak maksady bilen orta agramly minom öndürmek üçin aňsatlyk bilen garylýar. Bejeriş minomlary zeper ýeten betonyň asyl profilini we işini dikeltmek ýa-da çalyşmak üçin ýörite döredildi.Beton kemçilikleri düzetmäge, daşky görnüşi gowulaşdyrmaga, gurluş bitewiligini dikeltmäge, berkligi ýokarlandyrmaga we gurluşyň uzak ömrüni uzaltmaga kömek edýär.

Eger döwülen kerpiç has kyn bolsa, çeňňegiň ujuny ulanyp, çeňňegiň ortasyny kesip, soňra kerpiç bilen baglanyşýan kerpiçden (kerpiçden) ýuwaşlyk bilen çykaryň.Aýyrmak işi hakykatdanam haýal gidýän bolsa, relýefiň kesilmegi üçin burç ýylmaýjy ulanyň.

Kerpiçleriň arasynda nädip doldurmaly?

Bir gurjak heýkeli kerpiç polotensasyna ýa-da gyrgysyna atyň, hatda düşek bogunlary bilenem saklaň we gysgyçly polotensa bilen bogunyň arka tarapyna itekläň.Içegäniň gyrasyndan birnäçe dilimleme geçelgeleri bilen boşluklary aýyryň, soňra bogun dolýança has köp minom goşuň.

Döwülen minomy nädip düzedip bilersiňiz?

Eger döwülen kerpiç has kyn bolsa, çeňňegiň ujuny ulanyp, çeňňegiň ortasyny kesip, soňra kerpiç bilen baglanyşýan kerpiçden (kerpiçden) ýuwaşlyk bilen çykaryň.Aýyrmak işi hakykatdanam haýal gidýän bolsa, relýefiň kesilmegi üçin burç ýylmaýjy ulanyň.

Beton howany nädip bejermeli?

1 bölek Portland sementini 3 bölek gum bilen garyşdyryň we görnüşini saklaýan minom pastasy ýasamak üçin ýeterlik suw goşuň.Galyň polotensasy bilen, howany takmynan şekillendirip, zyýana çalyň.Barmak yzyny saklap bilýänçä, ýama gaty bolsun.Burçy tamamlaň.

Bejeriş minomlarynda anksin sellýuloza efir önümleri aşakdaky häsiýetleri gowulandyryp biler:

· Suwuň saklanyşyny gowulandyrmak

· Crackaryşyň garşylygy we gysyjy güýji

· Howalaryň berk ýapyşmagyny güýçlendirdi.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000 Şu ýere basyň