neiye11

Masonry Mortars

Masonry Mortars

Masonry Mortars

Masonry Mortar, gury hamyrdan ýasalan sement.

Howa, iki sany gurluşyk enjamyny birleşdirýän we suwuň diwara girmeginiň öňüni alýan materialdyr - kerpiçleriň arasynda görýän zadyňyz.

Gurluşyk gurluşygynda minom şeýle möhüm rol oýnaýandygy sebäpli, minomyň dogry görnüşini saýlamak möhümdir.

Dänäniň iň uly ululygy 2,0 mm.

Aşakdaky häsiýetler:

Ulanmak aňsat

Iş ukybynyň gowy aýratynlyklary

Sargyt etmek üçin goşmaça reňkler

Aýaz çydamly

20 standart reňkde bar.

Reňkli önümler adaty önümlerdir.

Goşundylar näme?

Haly önümçiligi bir ýa-da birnäçe sementli materialdan, nepis gumdan we işleýän garyndyny öndürmek üçin ýeterlik suwdan durýar.Sementli material portland sement / hek garyndysy ýa-da örülen sement bolup biler.Adaty minom, göwrümi boýunça 2 ¼ - 3 ½ bölek çäge çenli 1 bölek sementli materialdan durýar.

Iň oňat minom gatnaşygy nämeden ybarat?

Howa kerpiç gurmak üçin ulanylýar we wagtyň geçmegi bilen gaýtadan işlemeli bolup biler.Görkezmek üçin iň oňat minom garyndysy gatnaşygy 1 bölek minomdyr ýa-da 4 ýa-da 5 bölek gum gurýar.Gatnaşyk takyk görkezilişine baglylykda üýtgeýär.Kerpiç bilen örtmek üçin, adatça garyndynyň üstüne plastifikator goşulan 1: 4 gatnaşygy islärsiňiz.

Howany saýlanyňyzda ýa-da kesgitläniňizde, onuň näme üçin ulanyljakdygyny bilmek möhümdir.Her bir minomýot görnüşiniň öz maksady bar we degişli amaly ýerine ýetirer.Dikeldiş taslamaňyz üçin zerur material aýratynlyklaryny bilmeýän bolsaňyz, dogry maglumat almak üçin elmydama gurluşyk inereneri ýa-da binagär bilen maslahatlaşyň - bu wagt, pul we iň esasysy binanyňyzyň bütewiligini ýyllar boýy tygşytlar gelmek.

Anksin sellýuloza efir önümleri sementi doly suwlandyryp biler, baglanyşyk güýjüni ep-esli ýokarlandyryp biler, şeýle hem dartylan baglanyşyk güýjüni we gatylaşdyrylan minomyň gyrkyş berkligini artdyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, gurluşyk täsirini ep-esli ýokarlandyryp, iş netijeliligini ýokarlandyryp, işleýşini we ýagyny ep-esli ýokarlandyryp biler.

Bahany maslahat beriň: TDS talap
HPMC 75AX100000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX150000 Şu ýere basyň
HPMC 75AX200000 Şu ýere basyň