neiye11

habarlar

Näme üçin gips esasly minara gidroksipropil metilseluloza (HPMC) goşmaly?

Sement harçlarynda we gips esasly süýümlerde,gidroksipropil metilselulozaesasan suwuň saklanmagy we galyňlaşmagy roluny ýerine ýetirýär, bu bolsa süýümiň birleşmegini we sag garşylygyny gowulaşdyryp biler.Howanyň temperaturasy, temperatura we ýel basyşy ýaly faktorlar sement howasy we gips esasly önümlerdäki suwuň bugarmak tizligine täsir eder.Şonuň üçin dürli pasyllarda deň mukdarda gidroksipropil metilseluloza goşulan önümleriň suw saklaýyş täsirinde käbir tapawutlar bar.Specificörite gurluşykda, suwuň saklanyş täsiri HPMC goşulan mukdaryny köpeltmek ýa-da azaltmak arkaly sazlanyp bilner.Metil sellýuloza efiriniň ýokary temperaturada saklanmagy, metil sellýuloza efiriniň hilini tapawutlandyrmak üçin möhüm görkeziji bolup durýar.

Ajaýyp gidroksipropil metilseluloza seriýaly önümler, ýokary temperaturada suwuň saklanmagy meselesini netijeli çözüp biler.Highokary temperatura möwsümlerinde, ylaýta-da yssy we gurak ýerlerde we güneşli tarapda inçe gatlakly gurluşyklarda, suwuň saklanmagyny gowulandyrmak üçin ýokary hilli HPMC talap edilýär.

Örän oňat birmeňzeş ýokary hilli HPMC, metoksi we gidroksipropoksi toparlary sellýuloza molekulýar zynjyry boýunça deň paýlanýar, bu gidroksil we efir baglanyşyklaryndaky kislorod atomlarynyň suw bilen birleşip, wodorod baglanyşyklaryny emele getirip biler. erkin suw, ýokary temperaturaly howa sebäpli ýüze çykýan suwuň bugarmagyny netijeli dolandyrmak we suwuň ýokary saklanmagyny üpjün etmek üçin baglanan suwa öwrülýär.Sement we gips ýaly sementli materiallary gurmak üçin suw gidrasiýa üçin zerurdyr.HPMC-iň dogry mukdary, suwy howada uzak saklap, sazlamak we gatylaşdyrmak prosesini dowam etdirer.

Sufficienteterlik suw saklamak ukybyny almak üçin zerur HPMC mukdary:

1. Esasy gatlagyň siňdirilmegi

2. Howanyň düzümi

3. Howanyň galyňlygy

4. Howanyň suw zerurlygy

5. Sementli materialyň sazlanyş wagty

Qualityokary hilli gidroksipropil metilseluloza sement harçlarynda we gips önümlerinde birmeňzeş we täsirli dargap bilýär we ähli gaty bölejikleri gurşap alýar we çygly film döredýär we bazadaky çyglyk uzak wagtlap boşadylýar.we gidrasiýa reaksiýasy organiki sementli material bilen ýüze çykýar we şeýlelik bilen materialyň baglanyşyk güýjüni we gysyş güýjüni üpjün edýär.

surat

Şonuň üçin ýokary temperaturaly tomus gurluşygynda, suwuň saklanmagynyň täsirine ýetmek üçin, formula laýyklykda ýeterlik mukdarda ýokary hilli HPMC önümlerini goşmaly, ýogsam, ýeterlik derejede gidrasiýa bolmazlygy, güýji azaltmak, döwmek, gaty çalt guramagynyň netijesinde çukur we ýykylmak.Şeýle hem işçiler üçin gurluşyk kynlygyny ýokarlandyrýar.Temperaturanyň peselmegi bilen HPMC-iň goşmaça mukdary kem-kemden azalýar we şol bir suw saklamak täsiri gazanylýar.


Iş wagty: 20-2022-nji oktýabr