neiye11

habarlar

Gidroksipropil Metil Sellýulozanyň ýapyşyk aýratynlyklary

Gidroksipropil metilseluloza (HPMC) ion däl, suwda erän sellýuloza garyşyk efirdir.Daş görnüşi ak reňkden sary sary tozan ýa-da granular material, tagamsyz, yssyz, zäherli däl, himiki taýdan durnukly we tekiz, aç-açan we ýelimli ergin emele getirýär.Ulanylýan gidroksipropil metilselulozanyň iň möhüm aýratynlyklaryndan biri, suwuklygyň ýapyşygyny ýokarlandyrmagydyr.Galyňlaşdyrma täsiri önümiň polimerizasiýa derejesine (DP), sellýuloza efiriniň suwly erginde konsentrasiýasyna, gyrkym derejesine we ergin temperaturasyna baglydyr.Beýleki faktorlar.

01

HPMC suw ergininiň suwuk görnüşi

Umuman aýdanyňda, gyrkym akymynda suwuklygyň stresleri, wagtlaýyn däl bolsa, diňe gyrkym tizliginiň ƒ (γ) funksiýasy hökmünde aňladylyp bilner.Ƒ (γ) görnüşine baglylykda suwuklyklary dürli görnüşlere bölmek bolar, ýagny: Nýuton suwuklyklary, dilatant suwuklyklar, pseudoplastiki suwuklyklar we Bingham plastik suwuklyklary.

Sellýuloza efirleri iki kategoriýa bölünýär: biri ion däl sellýuloza efir, beýlekisi ion sellýuloza efiridir.Bu iki görnüşli sellýuloza efiriniň reologiýasy üçin.SC Naik we başgalar.gidroksietil sellýuloza we natriý karboksimetil sellýuloza erginleri barada giňişleýin we yzygiderli deňeşdirme gözlegini geçirdi.Netijeler, ion däl sellýuloza efir erginleriniň we ion sellýuloza efir erginleriniň pseudoplastikdigini görkezdi.Akymlar, ýagny Nýuton däl akymlar, diňe pes konsentrasiýalarda Nýuton suwuklyklaryna ýakynlaşýar.Gidroksipropil metilseluloza ergininiň pseudoplastikasy ulanmakda möhüm rol oýnaýar.Mysal üçin, örtüklerde ulanylanda, suwly erginleriň gyrkylmagynyň inçe häsiýetleri sebäpli, pigment bölejikleriniň birmeňzeş ýaýramagyna kömek edýän gyrkymyň tizliginiň ýokarlanmagy bilen erginiň ýapyşyklygy peselýär we örtügiň suwuklygyny ýokarlandyrýar. .Täsir gaty uly;dynç alýan wagtyňyzda erginiň ýelimliligi birneme uludyr, bu örtükde pigment bölejikleriniň çökmeginiň öňüni alýar.

02

HPMC ýapyşyk synag usuly

Gidroksipropil metilselulozanyň galyňlaşma täsirini ölçemek üçin möhüm görkeziji, suw ergininiň görünýän ýapyşyklygydyr.Görünýän ýapyşyklygy ölçemegiň usullary, adatça kapilýar ýelimlilik usulyny, aýlanma ýapyşyk usulyny we pökginiň ýapyşyk usulyny öz içine alýar.

nirede: görünýän ýapyşyklyk, mPa s;K viskometr hemişelikdir;d - 20/20 ° C ergin nusgasynyň dykyzlygy;t - çözgüdiň viskometriň ýokarky böleginden aşaky bellige geçmeginiň wagty;Adaty ýagyň viskometrden akýan wagty ölçelýär.

Şeýle-de bolsa, kapilýar viskometr bilen ölçemegiň usuly has kyn.Köp sellýuloza efirleriniň ýapyşyklaryny kapilýar viskometri ulanmak arkaly derňemek kyn, sebäbi bu çözgütlerde diňe kapilýar viskometri petiklenende ýüze çykýan eräp bolmaýan maddalar bar.Şonuň üçin öndürijileriň köpüsi gidroksipropil metilselulozanyň hiline gözegçilik etmek üçin aýlaw viskometrlerini ulanýarlar.Brukfild viskometrleri köplenç daşary ýurtlarda, NDJ viskometrleri Hytaýda ulanylýar.

03

HPMC ýapyşygynyň täsir ediji faktorlary

3.1 Toplama derejesi bilen gatnaşyk

Beýleki parametrler üýtgemän galsa, gidroksipropil metilseluloza ergininiň ýapyklygy polimerizasiýa (DP) ýa-da molekulýar agram ýa-da molekulýar zynjyryň uzynlygyna proporsionaldyr we polimerizasiýa derejesiniň ýokarlanmagy bilen ýokarlanýar.Bu täsir polimerizasiýa derejesiniň pes derejesinde, polimerizasiýanyň ýokary derejesine garanyňda has aýdyň görünýär.

3.2 visapyşyklyk we konsentrasiýa arasyndaky baglanyşyk

Gidroksipropil metilselulozanyň ýelimliligi önümiň suwly erginde konsentrasiýasynyň ýokarlanmagy bilen ýokarlanýar.Kiçijik konsentrasiýa üýtgemesi hem ýelimliligiň uly üýtgemegine sebäp bolar.Gidroksipropil metilselulozanyň nominal ýapyklygy bilen, erginiň konsentrasiýasynyň üýtgemeginiň erginiň ýapyşygyna täsiri has aýdyň görünýär.

3.3 visapyşyklyk bilen gyrkym derejesiniň arasyndaky baglanyşyk

Gidroksipropil metilseluloza suwly ergini gyrkmagyň inçe häsiýetine eýe.Dürli nominal ýapyşykly gidroksipropil metilseluloza 2% suwly ergine taýýarlanýar we dürli gyrkym derejelerinde ýapyşyklygy degişlilikde ölçenilýär.Netijeler, suratda görkezilişi ýaly.Pes gyrkym derejesinde gidroksipropil metilseluloza ergininiň ýapyşygy düýpgöter üýtgemedi.Gyrkym derejesiniň ýokarlanmagy bilen, ýokary nominal ýapyşykly gidroksipropil metilseluloza ergininiň ýapyşygy has düşnükli azaldy, pes ýapyşykly ergin bolsa peselmedi.

3.4 visapyşyklyk bilen temperaturanyň arasyndaky baglanyşyk

Gidroksipropil metilseluloza ergininiň ýelimliligi temperatura uly täsir edýär.Temperaturanyň ýokarlanmagy bilen erginiň ýelimliligi peselýär.Suratda görkezilişi ýaly, 2% konsentrasiýasy bolan suwly ergine taýýarlanýar we temperaturanyň ýokarlanmagy bilen ýelimliligiň üýtgemegi ölçenilýär.

3.5 Beýleki täsir ediji faktorlar

Gidroksipropil metilselulozanyň suwly ergininiň ýapyşygy, ergindäki goşundylar, erginiň pH bahasy we mikroblaryň zaýalanmagy bilen täsir edýär.Adatça has gowy ýapyşykly öndürijilik gazanmak ýa-da ulanyş çykdajylaryny azaltmak üçin gidroksipropil metilselulozanyň suwly erginine palçyk, üýtgedilen palçyk, polimer tozy, krahmal efir we alifatik kopolimer ýaly reologiýa üýtgeýjileri goşmaly.we suw erginine hlorid, bromid, fosfat, nitrat we ş.m. ýaly elektrolitler hem goşulyp bilner.Bu goşundylar diňe bir suw ergininiň ýapyşyklyk häsiýetlerine täsir etmän, suwuň saklanmagy ýaly gidroksipropil metilselulozanyň beýleki ulanyş aýratynlyklaryna hem täsir eder., sag garşylygy we ş.m.

Gidroksipropil metilselulozanyň suwly ergininiň ýapyklygy kislota we aşgar täsir etmeýär we adatça 3 bilen 11 aralygynda durnukly bolýar. Formik kislota, sirke kislotasy, fosfor kislotasy ýaly belli bir mukdarda gowşak kislotalara çydap bilýär. , bor kislotasy, limon kislotasy we ş.m. Şeýle-de bolsa, konsentrirlenen kislota ýelimliligi peselder.Emma kaustik soda, kaliý gidroksidi, hek suwy we ş.m. oňa az täsir edýär.Beýleki sellýuloza efirleri bilen deňeşdirilende, gidroksipropil metilseluloza suw ergininiň mikroblara garşy durnuklylygy bar, esasy sebäbi gidroksipropil metilselulozanyň ýokary derejeli çalyşma we toparlaryň steriki päsgelçiligi bolan gidrofob toparlarynyň bolmagydyr, ýöne çalyşma reaksiýasy adatça birmeňzeş bolmansoň, çalşylmadyk angidroglukoza bölümi mikroorganizmler tarapyndan aňsatlyk bilen ýok edilýär, netijede sellýuloza efir molekulalarynyň zaýalanmagyna we zynjyryň bölünmegine sebäp bolýar.Işleýşi, suwly erginiň görünýän ýapyşyklygy peselýär.Gidroksipropil metilselulozanyň suwly erginini uzak wagtlap saklamak zerur bolsa, ýelimliligiň düýpgöter üýtgemezligi üçin antifungal serişdäniň mukdaryny goşmak maslahat berilýär.Kömeleklere garşy serişdeleri, konserwantlary ýa-da fungisidleri saýlanyňyzda, howpsuzlyga üns bermelisiňiz we adam bedenine zäherli, durnukly häsiýetlere eýe we DOW Chem-iň AMICAL fungisidleri, CANGUARD64 konserwantlary, FUELSAVER bakteriýa serişdeleri ýaly önümleri saýlamaly. we beýleki önümler.degişli rol oýnap biler.


Iş wagty: 20-2022-nji oktýabr