neiye11

habarlar

Gidroksietil sellýulozanyň aýratynlyklary

Gidroksietil sellýuloza

Ion däl suwda erän polimer, ak ýa-da birneme sary, aňsat akýan poroşok, yssyz we tagamsyz, sowuk suwda we gyzgyn suwda ereýär we temperaturanyň ýokarlanmagy bilen eremegiň tizligi ýokarlanýar.Organiki erginlerde eräp bilmeýär.

Gidroksietil sellýulozanyň aýratynlyklary:

1. HEO gyzgyn ýa-da sowuk suwda ereýär we ýokary temperaturada ýa-da gaýnanda çökdürmeýär, şonuň üçin köp ergin we ýapyşyk häsiýetlerine, şeýle hem termiki däl jelýasiýa bolýar.

2. Ion däl, özi suwda erän beýleki polimerler, surfaktantlar we duzlar bilen bilelikde ýaşap biler we ýokary konsentrasiýaly elektrolit erginleri üçin ajaýyp kolloid galyňlaşdyryjydyr.

3. Suwy saklamak kuwwaty metil sellýulozadan iki esse ýokarydyr we akymy has gowy kadalaşdyrýar.

4. Ykrar edilen metil sellýuloza we gidroksipropil metil sellýuloza bilen deňeşdirilende, HEC-iň dargamak ukyby iň erbet, ýöne gorag kolloid ukyby iň güýçlidir.


Iş wagty: 20-2022-nji oktýabr